ผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยาช่องปากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประจำปี 2565 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

Full paper จำนวน 15 เรื่อง

 

1. Chancharoen S., Santiwong P., Seriwatanachai D., Khantachawana A., Chintavalakorn R. A Novel Alveolar Distractor Incorporating Nickel–Titanium Alloy Springs: A Preliminary InVitro Study. Materials. 2022; 15(15): 5151; https://doi.org/10.3390/ma15155151.

 

2. Lei K., Xu R., Wang Q., Xiong Q., Zhou X., Li, Q., Seriwatanachai, D., Lin, S., Zhou, C. METTL5 regulates cranial suture fusion via Wnt signaling. Fundamental Research. 2022; Article in press.

 

3. Talungchit S., Buajeeb W., Khovidhunkit, Siribang-On P., Surarit R. Chairatvit K., Roytrakul, S., Kobayashi, H., Izumi Y. Increased Salivary Periodontal Pathogens and IL-17A in Oral Lichen Planus Patients with or without Periodontitis. World Journal of Dentistry. 2022; 13(3): Pages 182 – 190.

 

4. Muangnapoh C.,, Tamboon E., Supha., Toyting J., Chitrak A., Kitkumthorn N., Ekchariyawat P., Iida, T., Suthienkul O. Multilocus Sequence Typing and Virulence Potential of Vibrio parahaemolyticus Strains Isolated from Aquatic Bird Feces. Microbiology Spectrum. 2022; 10(3).

 

5. Rungraungrayabkul D., Panpradit N., Lapthanasupkul P., Kitkumthorn N., Klanrit P., Subarnbhesaj A., Sresumatchai V., Klongnoi B., Khovidhunkit S. Piboonniyom. Detection of Human Papillomavirus and p16INK4a Expression in Thai Patients with Oral Squamous Cell Carcinoma. Head and Neck Pathology. 2022; 16(2): Pages 444 – 452.

 

6. Meevassana J., Nacharoenkul P., Wititsuwannakul J., Kitkumthorn N., Hamill K.J. Angspatt A., Mutirangura A. B1 repetitive sequence methylation enhances wound healing of second-degree burns in rats. Biomedical Reports. 2022; 16(3): Article number 20.

 

7. Yasom S., Khumsri W., Boonsongserm P., Kitkumthorn N., Ruangvejvorachai P., Sooksamran A., Wanotayan R., Mutirangura A. B1 siRNA Increases de novo DNA Methylation of B1 Elements and Promotes Wound Healing in Diabetic Rats. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2022; 919: Article number 802024.

 

8. Kijsamanmith K., Wallanon P., Pitchayasatit C., Kittiratanaviwat P. The effect of fluoride iontophoresis on seal ability of self-etch adhesive in human dentin in vitro. BMC Oral Health. 2022; 22(1): Article number 109.

 

9. Kijsamanmith K., Sriworapongpun C., Pawasut N., Huayhongthong N., Sakulyuenyong T., Krongyoungyuen P., Samdrup T. The effect of single buccal infiltration anesthesia of 4% articaine with either 1:100,000 or 1:200,000 epinephrine on pulpal blood flow and anesthesia of maxillary first molars and second premolars in humans. Clinical Oral Investigations. 2022; 26(1): Pages 343 – 351.

 

10. Puengsurin D., Meepong, R., Rotpenpian N., Wanasuntronwong A., Surarit R. Sucrose alleviates capsaicin-induced tongue burning: An in vivo study. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2022; 14(7): Pages 541 – 545.

 

11. Suwannapaporn P., Chaiyabutr N., Wanasuntronwong A.,Thammacharoen S. Arcuate proopiomelanocortin is part of a novel neural connection for short-term low-degree of high ambient temperature effects on food intake. Physiology and Behavior. 2022; 2451: Article number 113687.

 

12. Rotpenpian N., Wanasuntronwong A.,Tapechum S., Care C., Roumwong A., Tilokskulchai K., Tantisira M. H., Pakaprot, N. Efficacy of a standardized Centella asiatica (ECa 233) extract against allodynia in a mouse model of temporomandibular osteoarthritis. ScienceAsia. 2022; 48(1): Pages 15 – 22.

 

13. Buapratoom A., Wanasuntronwong A., Khongsombat O., Tantisira, Mayuree H. Anti-nociceptive effects of ECa 233 a standardized extract of Centella asiatica (L.) Urban on chronic neuropathic orofacial pain in mice. Journal of Ethnopharmacology. 2022; 28330: Article number 114737.

 

14. Poomsawat S., Kosanwat T., Meesakul O., Sanguansin S. Epithelial and fibroblast SPARC expression patterns in oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2022; 134(2): Pages e44 – e50.

 

15. Kijsamanmith K, Monthonjulaket N, Kuanpradit N, Thongwong K, Kijprasert N. The effect of iontophoresis delivery of fluoride in stannous fluoride desensitizing toothpaste on dentin permeability in human extracted teeth. Scientific Report. Open Access, Volume 12, Page 13615, 2022. doi:10.1038/s41598-022-18043-9.

ผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยาช่องปากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประจำปี 2564 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

Full paper จำนวน 27 เรื่อง

 

1. Samdrup, T., Kijsamanmith, K., Vongsavan, K., Rirattanapong, P., Vongsavan, N. The effect of inferior alveolar nerve block anesthesia of 4% articaine and epinephrine 1:100,000 on blood flow and anesthesia of human mandibular teeth. Journal of Dental Sciences Volume 16, Issue 1, January 2021, Pages 249-255

 

2. Chinajitphan N., Ajcharanukul O.,Kijsamanmith K.,Vongsavan N.,Matthews B. Time-course of the effect of potassium oxalate in the treatment of hypersensitive dentine in man. Archives of Oral Biology. 2021 ; Vol.126 Article number 105109

 

3. Panpradit N., Nilmoje T., Kasetsuwan J., Sangkhamanee S.S., Surarit R. Effect of Nicotine and Porphyromonas gingivalis on the Differentiation Properties of Periodontal Ligament Fibroblasts. European Journal of Dentistry. 2021; 15(4): Pages 727-732.

 

4. Horsophonphong S., Chestsuttayangkul Y., Surarit R., Lertsooksawat W. Efficacy of extraoral suction devices in aerosol and splatter reduction during ultrasonic scaling: A laboratory investigation. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects. 2021; 15(3): Pages 197-202.

 

5. Horsophonphong S., Sritanaudomchai H., Nakornchai S., Kitkumthorn N., Surarit, R. Odontogenic gene expression profile of human dental pulp-derived cells under high glucose influence: A microarray analysis. Journal of Applied Oral Science. 2021; 29.

 

6. Nagsuwanchart P., Nakornchai S., Thaweboon, S., Surarit R. Mogroside, palatinose, erythritol, and xylitol differentially affect dental plaque pH in caries-active and caries-free children: An in vitro study. Pediatric Dental Journal. 2021; 31(3): Pages 242-247.

 

7. Baloch M.M., Seriwatanachai D., Chanchoa C., Thanasrisuebwong P., Suebbuk S., Surarit, R. Effect of Tetragonula laeviceps propolis from Thailand on periodontal ligament fibroblast. Pharmaceutical Sciences Asia. 2021; 48(5): Pages 450-460.

 

8. Chaweewannakorn C., Santiwong P., Surarit R., Sritanaudomchai H., Chintavalakorn R. The effect of LED photobiomodulation on the proliferation and osteoblastic differentiation of periodontal ligament stem cells: in vitro. Journal of the World Federation of Orthodontists. 2021; 10(2): Pages 79-85.

 

9. Kunwong, N., Tangjit, N.b, Rattanapinyopituk, K., Dechkunakorn, S., Anuwongnukroh, N., Arayapisit, T., Sritanaudomchai, H. Optimization of poly (lactic-co-glycolic acid)-bioactive glass composite scaffold for bone tissue engineering using stem cells from human exfoliated deciduous teeth. Archives of Oral Biology. 2021, Vol.123 ; Article number 105041.

 

10. Rotpenpian, N., Tapechum, S., Vattarakorn, A., Chindasri, W., Care, C., Pakaprot, N., Wanasuntronwong, A. Evolution of mirror-image pain in temporomandibular joint osteoarthritis mouse model. Journal of Applied Oral Science. 2021, Vol. 29 ; Pages 1-12.

 

11. Wanasuntronwong A., Punyawattananon V., Rotpenpian N., Meepong R., Srikiatkhachorn A. Nociceptive receptors are expressed differently in trigeminal nociception after lingual nerve injury and unilateral external carotid artery occlusion in rats. Archives of Oral Biology 2021; 126: Article number 105128

 

12. Rotpenpian N., Arayapisit T., Roumwong A., Pakaprot N., Tantisira, M., Wanasuntronwong A. A standardized extract of centella asiatica (Eca 233) prevents temporomandibular joint osteoarthritis by modulating the expression of local inflammatory mediators in mice. Journal of Applied Oral Science. 2021; 29: Article number e20210329.

 

13. Asayut S.,Puttipanyalears C., d,Rattanatanyong P.,Thanasitthichai S.,Kitkumthorn N., Mutirangura A. RHEB methylation in white blood cell, a novel candidate marker for breast cancer screening. ScienceAsia. 2021; Vol.47(2) ; Pages 143 – 152.
14. Looprasertkul S.,Sereemaspun A., b,Kitkumthorn N.,Sooklert K., Sarachana T.,Jindatip D. Gold nanoparticles affect pericyte biology and capillary tube formation. Pharmaceutics. 2021; Vol. 13(5) ; Article number 738.

 

15. Sihavong P.,Kitkumthorn N.,Srimaneekarn N.,Bumalee D.,Lapthanasupkul P. Differential Expression of EZH2 and H3K27me3 in Oral Verrucous Carcinoma and Oral Verrucous Hyperplasia. Head and Neck Pathology. 2021 ; Vol.15(2) ; Pages 408 – 415.

 

16. Sanannam B., Looprasertkul S., Kanlayaprasit S., Kitkumthorn N., Sarachana T., Jindatip D. Alteration of extracellular matrix components in the anterior pituitary gland of neonatal rats induced by a maternal bisphenol a diet during pregnancy. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(23): Article number 12667.

 

17. Lapthanasupkul P., Laosuk Tuntikorn., Ruangvejvorachai Preecha., Aittiwarapoj Anchisa., Kitkumthorn N. Frequency of BRAF V600E mutation in a group of Thai patients with ameloblastomas. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2021; 132(5): Pages e180 – e185.

 

18. Pongpanich Monnat., Sanguansin Sirima., Kengkarn Sudaporn., Chaiwongkot Arkom., Klongnoi B., Kitkumthorn N. An integrative analysis of genome-wide methylation and expression in ameloblastoma: A pilot study. Oral Diseases. 2021; 27(6): Pages 1455 – 1467.

 

19. Bin-Alee F., Arayataweegool A., Buranapraditkun S., Mahattanasakul P., Tangjaturonrasme N., Hirankarn N., Mutirangura, A., Kitkumthorn N. Transcriptomic analysis of peripheral blood mononuclear cells in head and neck squamous cell carcinoma patients. Oral Diseases. 2021; 27(6): Pages 1394 – 1402.

 

20. Chuen-Im T., Sawetsuwannakun K., Neesanant P., Kitkumthorn N. Antibiotic-resistant bacteria in green turtle (Chelonia mydas) rearing seawater. Animals. 2021; 11(6): Article number 1841.

 

21. Tamboon E., Sihavong P., Kitkumthorn N., Bumalee D., Arayapisit T., Lapthanasupkul P. Association of HPV and EBV in Oral Verrucous Squamous Cell Carcinoma and Oral Verrucous Hyperplasia. European Journal of Dentistry. 2021; Article in press.

 

22. Horsophonphong S., b;Sritanaudomchai H., Nakornchai S.,Kitkumthorn N.,Surarit R. Odontogenic gene expression profile of human dental pulp-derived cells under high glucose influence: A microarray analysis. Journal of Applied Oral Science. 2021; 29: Article number e20201074.

 

23. Kamdee K., Panadsako N.,Mueangson O., Nuinoon M., Janwan P., Poonsawat W., Pongpanitanont P., Kitkumthorn N., Thongsroy J., Chunglok W. Promoter polymorphism of TNF-α (Rs1800629) is associated with ischemic stroke susceptibility in a southern Thai population. Biomedical Reports. 2021; 15(3): Article number 78.

 

24. Chaweewannakorn C.,Santiwong P.,Surarit R.,Sritanaudomchai H.,Chintavalakorn R. The effect of LED photobiomodulation on the proliferation and osteoblastic differentiation of periodontal ligament stem cells: in vitro. Journal of the World Federation of Orthodontists 2021.

 

25. Jitpibull J., Tangjit N., Dechkunakorn S., Anuwongnukroh N., Srikhirin T., Vongsetskul T., Sritanaudomchai H. Effect of surface chemistry-modified polycaprolactone scaffolds on osteogenic differentiation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth. European Journal of Oral Sciences. 2021; Vol. 129(2) Article number e12766

 

26. Kunwong, N., Tangjit, N.b, Rattanapinyopituk, K., Dechkunakorn, S., Anuwongnukroh, N., Arayapisit, T., Sritanaudomchai, H. Optimization of poly (lactic-co-glycolic acid)-bioactive glass composite scaffold for bone tissue engineering using stem cells from human exfoliated deciduous teeth. Archives of Oral Biology. 2021; 123: Article number 105041.

 

27. Manop K., Rui Z., Kiatanant B., Ratchapin L.S., Suphachai S., Verasak P., Natthamet W., Dutmanee S. Physicochemical and osteogenic properties of chairside processed tooth derived bone substitute and bone graft materials. Dental Materials Journal . 2021; Vol.40(1) ; Pages 173 – 183.

ผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยาช่องปากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

Full paper จำนวน 27 เรื่อง

 

1. Kijsamanmith, K., Vongsavan, N., Matthews, B. : Electroosmosis in human dentine in vitro. Archives of Oral Biology Volume 119, November 2020, Article number 104885

 

2. Nakrathok, P., Kijsamanmith, K., Vongsavan, K., Rirattanapong, P., Vongsavan, N. The effect of selective carious tissue removal and cavity treatments on the residual intratubular bacteria in coronal dentine. Journal of Dental Sciences. Volume 15, Issue 4, December 2020, Pages 411-418

 

3. Thanasrisuebwong, P., Kiattavorncharoen, S., Surarit, R., Phruksaniyom, C., Ruangsawasdi, N. Red and yellow injectable platelet-rich fibrin demonstrated differential effects on periodontal ligament stem cell proliferation, migration, and osteogenic differentiation. International Journal of Molecular Sciences. Volume 21, Issue 14, 2020, Article number 5153, Pages 1-12

 

4. Techatanawat, S., Surarit, R., Chairatvit, K., Khovidhunkit, W., Roytrakul, S., Thanakun, S., Kobayashi, H., Khovidhunkit, S.-O.P., Izumi, Y. Salivary and serum interleukin-17A and interleukin-18 levels in patients with type 2 diabetes mellitus with and without periodontitis. PLoS ONE Volume 15, Issue 2, 1 February 2020, Article number e0228921

 

5. Horsophonphong, S., Kitkumthorn, N., Sritanaudomchai, H., Nakornchai, S., Surarit, R. High glucose affects proliferation, reactive oxygen species and mineralization of human dental pulp cells. Brazilian Dental Journal Volume 31, Issue 3, May-June 2020, Pages 298-303

 

6. Trongsilsat, S., Lapirattanakul, J., Surarit, R., Smutkeeree, A. In vitro comparison of biofilm formation and acidogenicity between human breast milk and other milk formulas. Pediatric Dental Journal. Volume 30, Issue 2, August 2020, Pages 57-63

 

7. Horsophonphong, S., Sercia, A., França, C.M., Tahayeri, A., Reddy, A.P., Wilmarth, P.A., Surarit, R., Smith, A.J., Ferracane, J.L., Bertassoni, L.E. Equivalence of human and bovine dentin matrix molecules for dental pulp regeneration: proteomic analysis and biological function. Archives of Oral Biology. Volume 119, November 2020, Article number 104888

 

8. Boonmongkolraksa, P., Doungudomdacha, S., Surarit, R., Khovidhunkit, S.-O.P : Survey of human papillomavirus prevalence in the oral cavity of Thai dental patiens. Southeast asian journal tropical medicine public health. 2020 V.51(5); P.640-649.

 

9. Dukaew, N., Konishi, T., Chairatvit, K., Autsavapromporn, N., Soonthornchareonnon, N., Wongnoppavich, A. Enhancement of Radiosensitivity by Eurycomalactone in Human NSCLC Cells through G2/M Cell Cycle Arrest and Delayed DNA Double-Strand Break Repair. Oncology Research Volume 28, Issue 2, 27 March 2020, Pages 161-175

 

10. Dukaew, N., Chairatvit, K., Pitchakarn, P., Imsumran, A., Karinchai, J., Tuntiwechapikul, W., Wongnoppavich, A. Inactivation of AKT/NF-κB signaling by eurycomalactone decreases human NSCLC cell viability and improves the chemosensitivity to cisplatin. Oncology Reports Volume 44, Issue 4, October 2020, Pages 1441-1454

 

11. Bin-Alee, F., Arayataweegool, A., Buranapraditkun, S., Mahattanasakul, P., Tangjaturonrasme, N., Hirankarn, N., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N. Transcriptomic analysis of peripheral blood mononuclear cells in head and neck squamous cell carcinoma patients. Oral Diseases. 2020

 

12. Chaturantabut, S., Kitkumthorn, N., Mutirangura, A., Praditphol, N., Chindamporn, A., Thorner, P.S., Keelawat, S. Identification of pathogens causing invasive fungal rhinosinusitis in surgical biopsies using polymerase chain reaction. Journal of Laryngology and Otology 2020. DOI: 10.1017/S0022215120001395.

 

13. Bin-Alee, F., Arayataweegool, A., Buranapraditkun, S., Mahattanasakul, P., Tangjaturonrasme, N., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N : Evaluation of lymphocyte apoptosis in patients with oral cancer Journal of Applied Oral. 2020, Vol. 28 ; Article number e20200124, Pages 1-10

 

14. Pongpanich, M., Sanguansin, S., Kengkarn, S., Chaiwongkot, A., Klongnoi, B., Kitkumthorn, N. An integrative analysis of genome-wide methylation and expression in ameloblastoma: A pilot study. Oral Diseases. 2020.

 

15. Lapthanasupkul, P., Laosuk, T., Ruangvejvorachai, P., Aittiwarapoj, A., Kitkumthorn, N. : Frequency of BRAF V600E mutation in a group of Thai patients with ameloblastomas. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2020.

 

16. Sihavong, P., Kitkumthorn, N., Srimaneekarn, N., Bumalee, D., Lapthanasupkul, P. Differential Expression of EZH2 and H3K27me3 in Oral Verrucous Carcinoma and Oral Verrucous Hyperplasia. Head and Neck Pathology. 2020

 

17. Chaiwongkot, A., Kitkumthorn, N., Srisuttee, R., Buranapraditkun, S. Cellular expression profiles of Epstein-Barr virus-transformed B-lymphoblastoid cell lines. Biomedical Reports. 2020, Vol.13(5) ; Pages 1-11.

 

18. Oranratanaphan, S., Kobwitaya, K., Termrungruanglert, W., Triratanachat, S., Kitkumthorn, N., Mutirangura, A. Value of CCNA1 promoter methylation in triaging ASC-US cytology. Asian Pacific journal of cancer prevention. 2020, Vol. 21 (2) ; Pages 473-477.

 

19. Srisuttee, R., Arayataweegool, A., Mahattanasakul, P., Tangjaturonrasme, N., Kerekhanjanarong, V., Keelawat, S., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N. Evaluation of NID2 promoter methylation for screening of Oral squamous cell carcinoma. BMC Cancer. 2020, Vol. 20(1), Article number 218.

 

20. Lapthanasupkul, P., Klongnoi, B., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N. Investigation of pten promoter methylation in ameloblastoma. Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal. 2020, Vol. 25(4), Pages e481-e487.

 

21. Arayataweegool, A., Srisuttee, R., Bin-Alee, F., Mahattanasakul, P., Tangjaturonrasme, N., Kerekhanjanarong, V., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N. Induction of ZCCHC6 expression in peripheral blood mononuclear cells by HNSCC secretions. Gene. 2020, Vol.754, Article number 144880

 

22. Oranratanaphan, S., Kengsakul, M., Triratanachat, S., Kitkumthorn, N., Mutirangura, A., Termrungruanglert, W. CyclinA1 Promoter Methylation in Self-Sampling Test. Asian Pacific journal of cancer prevention. 2020, Vol. 21(10) ; Pages 2913-2917.

 

23. Kengkarn, S., Petmitr, S., Boonyuen, U., Reamtong, O., Poomsawat, S., Sanguansin, S. Identification of Novel Candidate Biomarkers for Oral Squamous Cell Carcinoma Based on Whole Gene Expression Profiling. Pathology and Oncology Research. 2020, Vol.26(4) ; Pages 2315-2325.

 

24. Jitpibull, J., Vongsetskul, T., Sritanaudomchai, H., Tangjit, N. Surface-functionalized Electrospun Polycaprolactone Fiber for Culturing Stem Cell from Human Exfoliated Deciduous Teeth Culture. Fibers and Polymers. 2020, Vol.21(10) ; Pages 2215-2223.

 

25. Gonmanee, T., Sritanaudomchai, H., Vongsavan, K., Faisaikarm, T., Songsaad, A., White, K.L., Thonabulsombat, C. Neuronal differentiation of dental pulp stem cells from human permanent and deciduous teeth following co culture with rat auditory brainstem slices. Anatomical Record. 2020, Vol. 303(11) ; Pages 2931-2946.

 

26. Khoo, L.K., Kiattavorncharoen, S., Pairuchvej, V., Lakkhanachatpan, N., Wongsirichat, N., Seriwatanachai, D. The affinity of human fetal osteoblast to laser-modified titanium implant fixtures. Open Dentistry Journal. 2020, Vol.14(1) ; Pages 52-58.

 

27. Duan, X., Chen, X., Gupta, M., Seriwatanachai, D., Xu, H., Xiong, Q., Xu, T., Li, D., Mo, A., Tang, X., Zhou, X., Li, Y., Yuan, Q. Salivary microbiome in patients undergoing hemodialysis and its associations with the duration of the dialysis. BMC Nephrology. 2020, Vol.21(1) ; Article number 414

ผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยาช่องปากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประจำปี 2562 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

Abstract จำนวน 2 เรื่อง

 

1. Sritanaudomchai, H., Thonabulsombat, C., Gonmanee, T., Vongsavan, K. Auditory Brainstem Enhances Neuronal Differentiation of Dental Pulp Stem Cells. IADR/AADR/CADR General Session Vancouver, BC, Canada June 19-22, 2019. Poster Session Stem Cells and Environment I Saturday, 06/22/2019, 11:00AM – 12:15PM

 

2. Chinajitphan, N., Ajcharanukul, O., Kijsamanmith, K., Vongsavan, N., Matthews, B. Time-course of the Relief of Hypersensitive Dentin by Potassium Oxalate. IADR/AADR/CADR General Session Vancouver, BC, Canada June 19-22, 2019. Poster Session. Clinical Approaches Friday, 06/21/2019, 11:00AM – 12:15PM

 

 

Full paper จำนวน 19 เรื่อง

 

1. Vongsavan, K., Samdrup, T., Kijsamanmith, K., Rirattanapong, P., Vongsavan, N. : The effect of intraosseous local anesthesia of 4% articaine with 1:100,000 epinephrine on pulpal blood flow and pulpal anesthesia of mandibular molars and canines. Clinical Oral Investigations. 2019, Vol. 23(2); P. 673-680

 

2. Wanvimonsuk, S., Thitiwanichpiwong, P., Keelawat, S., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N. : Distribution of the Epstein‐Barr virus in the normal stomach and gastric lesions in Thai population. Journal of Medical Virology. 2019, Vol. 91(3); P. 444-449.

 

3. Lapthanasupkul, P., Songkampol, K., Boonsiriseth, K., Kitkumthorn, N. : Anaplastic large cell lymphoma of the palate: A case report. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. 2019, Vol.120 (2); P. 172-175.

 

4. Nopnakeepongsa, W., Jantarat, J., Surarit, R., Smutkeeree, A. : Assessment of root dentin pH changes in primary and permanent molars with different types of calcium hydroxide intracanal medication. Pediatric Dental Journal. 2019, Vol. 29(1); P. 23-29.

 

5. Dankai, W., Khunamornpong, S., Siriaunkgul, S., Soongkhaw, A., Janpanao, A., Utaipat, U., Kitkumthorn, N., Mutirangura, A., Srisomboon, J., Lekawanvijit, S. Role of genomic DNA methylation in detection of cytologic and histologic abnormalities in high risk HPV- infected women. PLoS ONE. 2019, Vol 14(1); Article number e0210289

 

6. Sooklert, K., Nilyai, S., Rojanathanes, R., Jindatip, D., Sae-Liang, N., Kitkumthorn, N., Mutirangura, A., Sereemaspun, A. N-acetylcysteine reverses the decrease of DNA methylation status caused by engineered gold, silicon, and chitosan nanoparticles. International Journal of Nanomedicine. 2019, Vol.14; P. 4573-4587.

 

7. Arayataweegool, A., Srisuttee, R., Mahattanasakul, P., Tangjaturonsasme, N., Kerekhanjanarong, V., Kitkumthorn, N., Mutirangura. A Head and neck squamous cell carcinoma drives long interspersed element-1 hypomethylation in the peripheral blood mononuclear cells. Oral Diseases. 2019, Vol25(1); P.64-72.

 

8. Seriwatanachai, D., Triratana, T., Kraivaphan, P., Amaornchat, C., Mateo, L.R., Sabharwal, A., Delgado, E., Szewczyk, G., Ryan, M., Zhang, Y.-P. : Effect of stannous fluoride and zinc phosphate dentifrice on dental plaque and gingivitis: A randomized clinical trial with 6-month follow-up. Journal of the American Dental Association. 2019, Vol. 150(4); P. S25-S31.

 

9. Khanijou, M., Seriwatanachai, D., Boonsiriseth, K., Suphangul, S., Pairuchvej, V., Srisatjaluk, R.L., Wongsirichat, N. : Bone graft material derived from extracted tooth: A review literature. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. 2019, Vol 31(1); P. 1-7.

 

10. Lee K Khoo, Sakdajeyont W, Khanijou M, Seriwatanachai D, Kiattavorncharoen S, Pairuchvej V, Wongsiruchat N. Titanium fixture implants treated by laser in dentistry: review article. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. 2019, article in press.

 

11. Khanijou M., Boonsiriseth K, Laovanitch Srisatjaluk R, Suphangul S, Pairuchvej V, Wongsirichat N, Seriwatanachai D*, Physicochemical Analysis of Tooth Derived Bone Substitute Prepared Chairside and Bone Graft Materials. Dental Materials Journal. 2019; article in press.

 

12. Boa, J., He, J., Li, Z., Yang, R., Zou, J., Ding, Y., Niu, T., Xie, Z., Seriwatanachai, D*. Bone morphogenetic protein -2 and collagen type 1 from different sources of demineralized dentine matrix: release kinetic and chemotaxis potential for osteoprogenitor cell. International Journal of Applied Pharmaceutics 2019, Vol. 11(1); P. 223-229.

 

13. Nguyen, T.T., Huynh, N.N.-C., Seubbuk, S., Nilmoje, T., Wanasuntronwong, A., Surarit, R. : Oxidative stress induced by Porphyromonas gingivalis lysate and nicotine in human periodontal ligament fibroblasts. Odontology. 2019, Vol. 107(2); P.133-141.

 

14. Rirattanapong, P., Vongsavan, K., Prapansilp, W., Surarit, R. : Effect of resin-modified glass ionomer cement on tooth microhardness under treated caries. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2019, Vol. 50(1), P. 200-204.

 

15. Nopnakeepongsa, W., Jantarat, J., Surarit, R., Smutkeeree, A. : Assessment of root dentin pH changes in primary and permanent molars with different types of calcium hydroxide intracanal medication. Pediatric Dental Journal. 2019, Vol. 29(1), P. 23-29.

 

16. Thanasrisuebwong, P., Surarit, R., Bencharit, S., Ruangsawasdi, N. Influence of fractionation methods on physical and biological properties of injectable platelet-rich fibrin: An exploratory study. International Journal of Molecular Sciences. 2019, Vol. 20(7); P. 1657.

 

17. Techatanawat, S., Surarit, R., Chairatvit, K., Roytrakul, S., Khovidhunkit, W., Thanakun, S., Izumi, Y., Khovidhunkit, S.-O.P. : Salivary and serum cystatin SA levels in patients with type 2 diabetes mellitus or diabetic nephropathy. Archives of Oral Biology. 2019, Vol.104; P. 67-75.

 

18. Lertsooksawat, W., Wongnoppavich, A., Chairatvit, K. Up-regulation of interferon stimulates gene15 and its conjugation machinery, UbE1L and UbcH8 expression by tumor necrosis factor- α Through p38 MAPK and JNK signaling pathway in human lung carcinoma. Journal of Molecular cell biochemistry.

 

19. Wangpermtam P, Petmitr S, Punyarit P, Klongnoi B, Sanguansin S. Down-regulation of mitochondrial NADH and cytochrome b gene associated with high tumor stages in head and neck squamous cell carcinoma. Archives of Oral Biology. 2019, Vol. 99; P.107-112.

ผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยาช่องปากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประจำปี 2561 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

Abstract จำนวน 9 เรื่อง

 

1. Wanasuntronwong, A., Tantisang-a-roon, N., Wongiam, N., Rattanasiriphan, N., Nakngoenthong, N., Phongphet, T. : Trpv1, P2X3 and c-fos expression in nerve and blood vessels injury. The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) congress. Yangon, Myanmar. (24-25 August 2018) : Poster presentation.

 

2. Lakkhnachatpan, N. and Wanasuntronwong, A. : Effect of standardized extract of Centella asiatica ECa233 on neurite outgrowth and beta-tubulin synthesis in PC12 neuronal-like cell. The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) congress. Yangon, Myanmar. (24-25 August 2018) : Poster presentation.

 

3. Sritanaudomchai, H., Tangjit, N., Dechkumakorn, S., Anuwongnukroh, N. : Assessment of efficient xeon-free culture system of dental stem cells. The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) congress. Yangon, Myanmar. (24-25 August 2018) : Poster presentation.

 

4. Lertsooksawat, W. and Chairatvit, K. : The singnaling pathway of TNF-α induced ISG15 up-regulation. The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) congress. Yangon, Myanmar. (24-25 August 2018) : Oral presentation.

 

5. Horsophonphong, S., Kitkhumtorn, N., Sritanaudomchai, H.,Nakornchai, S.,Surarit, R. : Effect of High Glucose on Oxidative Stress in Human Dental-pulp-fibroblasts. The 96th IADR/PER General Session. London, United Kingdom (25-28 July, 2018) : Poster presentation ID: 2235.

 

6. Puengsurin, D., Surarit, R., Nguyen, T.T., Buajeeb, W., Roytrakul, S. : Salivary Phosphoproteomic Analysis in Acute Coronary Syndrome. The 96th IADR/PER General Session. London, United Kingdom (25-28 July, 2018) : Poster presentation ID: 1670.

 

7. Sritanaudomchai, H., Phruksaniyom, C., Arayapisit, T. : Determination of optimal condition for colony-forming ability of stem cells from human exfoliated deciduous teeth. The International Society for Stem Cell Research (ISSR) annual meeting (20-23 June, 2018) Melbourne, Australia. Poster presentation ID: 1112.

 

8. Wanasuntronwong, A., Lakkhnachatpan, N., Tantisira, M. : The antinociceptive effects of standardized extract of Centella asiatice ECa233 on mice meuropathic pain induced by an infraorbital nerve injury. The 66th Annual meeting of Japanese association for dental research. (17-18 November,2018) Hokkaido, Japan. Poster presentation ID: 011.

 

9. Nuruzzaman, K., Nakornchai, S., Surarit, R. : Fluoride release of dental sealants following exposure to fluoride toothpaste and fluoride vanish. 6th Asian academic society international conference (AASIC, 8-10 November 2018). Chiang rai, Thailand . Poster presentation.

 

 

Full paper จำนวน 19 เรื่อง

 

1. Talungchit, S., Buajeeb, W., Lerdtripop, C., Surarit, R., Chairatvit, K., Roytrakul, S., Kobayashi, H., Izumi, Y. and Piboonniyom Khovidhunkit S. : Putative salivary protein biomarkers for the diagnosis of oral lichen planus: a casecontrol study. BMC Oral Health. 2018, Vol.18(1) :42

 

2. Tangjit, N., Dechkunakorn, S., Anuwongnukroh, N., Khaneungthong, A., Sritanaudomchai, H. : Optimal Xeno-free Culture Condition for Clinical Grade Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth. International Journal of Stem Cells. 2018, Vol. 11(1).

 

3. Gonmanee, T., Thonabulsombat, C., Vongsavan, K., Sritanaudomchai, H. : Differentiation of stem cells from human deciduous and permanent teeth into spiral ganglion neuron-like cells. Archives of Oral Biology. 2018, Vol. 88; p. 34–41.

 

4. Wongwatanasanti, N., Jantarat, J., Sritanaudomchai, H., Hargreaves, M. K. : Effect of Bioceramic Materials on Proliferation and Odontoblast Differentiation of Human Stem Cells from the Apical Papilla. Journal of Endodontics. 2018, Vol. 44(8). P. 1270-1275.

 

5. Kijsamanmith, K., Vongsavan, N., Matthews, B. : Pulpal blood flow recorded from exposed dentine with a laser Doppler flow meter using red or infrared light. Archives of Oral Biology. 2018 Vol.87; p.163–167.

 

6. Samsuwan, J., Muangsub, T., Yanatatsaneejit, P., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N. : Combined Bisulfite Restriction Analysis for brain tissue identification. Forensic Science International. 2018, Vol. 286 p.42–45.

 

7. Ruangritchankul, K., Jitpasutham, T., Kitkumthorn, N., Thorner, S.P., Keelawat, S. : Human papillomavirus-related multiphenotypic sinonasal carcinoma : First case report associated with an intermediate-risk HPV type and literatures review. Human Pathology : Case Reports. 2018, Vol.14 p. 20–24.

 

8. Puttipanyalears, C., Arayataweegool, A., Chalertpet, K., Rattanachayoto, P., Mahattanasakul, P. Tangjaturonsasme, N., Kerekhanjanarong , V., Mutirangura, A., Kitkumthorn N. : TRH site-specific methylation in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. BMC Cancer 2018, Vol. 18(1) : No. 786.

 

9. Samsuwan, J. Somboonchokepisal, T., Akaraputtiporn, T., Srimuang, T., Phuenesukdaeng, P., Suwannarat, A., Mutirangura, A., Kitkumthorn, N. : A method for extracting DNA from hard tissues for use in forensic identification. Biomedical Reports. 2018, Vol. 9 (5), p. 433-438.

 

10. Sanguansermsri, P., Jenkinson, H.F., Thanasak, J., Chairatvit, K., Roytrakul, S., Kittisenachai, S., Puengsurin, D., Surarit, R. : Comparative proteomic study of dog and human saliva. PLoS ONE 2018 , Vol.13(12), Article number e0208317.

 

11. Kijsamanmith, K., Surarit, R., Vongsavan, N. : Comparison of milk and desensitizing dentifrices in reducing hydraulic conductance of human dentin in vitro. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2018, Vol 49(2) ; p. 345-354.

 

12. Sanguansermsri, P., Nobbs, A.H., Jenkinson, H.F., Surarit, R. : Interspecies dynamics among bacteria associated with canine periodontal disease. Molecular Oral Microbiology. 2018, Vol. 33(1); p. 59-67.

 

13. Prapansilp, W., Vongsavan, K., Rirattanapong, P., Surarit, R. : Effect of resin modified glass ionomer cement on microhardness of initial caries lesions. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2018, Vol.49, (1) p.155-159.

 

14. Prapansilp, W., Ritattanapong, P., Surarit, R., Vongsavan, K. : The effect of changes in the powder liquid ratio of glass-ionomer sealant on the amount of fluoride released. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2018, Vol.49, (2) p.340-344.

 

15. Kijsamanmith, K., Surarit, R., Vongsavan, N. : The effect of different types of milk on the hydraulic conductance of human dentin in extracted teeth. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2018, Vol.49, (6) p.1103-1111.

 

16. Thimkam, T., Charoenwattanayotin, W., Tassanakij, A., Surarit, R., Rodanant, P. : Effect of diode laser irradiation on human periodontal ligament fibroblast. Transylvanian review. 2018, Vol.16 (31) ; p. 8189-8193.

 

17. Shrestha, U., Rokaya, N., Rokaya, D., Suttagul, K., Shah, P.K., Humagain, M., Karki, S., Shrestha, M., Seriwatanachai, D. : Post ‘Gorkha earthquake’ medical problems of the victims in Nepal. Journal of International Dental and Medical Research. 2018, Vol.11 (1); p. 71-75.

 

18. Wanasuntronwong, A., Wanakhachornkrai, O., Phongphanphanee, P., Isa, T., Tantisira, B., Tantisira, M.H. : Modulation of Neuronal Activity on Intercalated Neurons of Amygdala Might Underlie Anxiolytic Activity of a Standardized Extract of Centella asiatica ECa233. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2018, Vol. 2018(24) ; Article number 3853147.

 

19. Wanasuntronwong, A., Phiphopthatsanee, N., Srikiatkhachorn, A. : Migraine and its psychiatric comorbidities: The role of the amygdala(Book Chapter). Amygdala: Mechanisms, Structure and Role in Disease. 2018, (January), p. 69-103.

ผลงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยาช่องปากที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประจำปี 2560 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

Full paper จำนวน 20 เรื่อง

 

1. Rangcharoen M, Sirimaharaj V, Wanachantararak S, Vongsavan N, Matthews B. Observations
on fluid flow from exposed dentine in primary teeth: An in vitro study. Arch Oral Biol 2017;83: 312-316.

 

2. Vajrabhaya, L.-O., Korsuwannawong, S., Surarit, R. Cytotoxic and the proliferative effect of cuttlefish bone on MC3T3-E1 osteoblast cell line. European Journal of Dentistry 2017; 11(4): 503-507.

 

3. Vongsavan, K., Rirattanapong, P., Surarit, R. Association between milk temperature and microhardness of enamel caries. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017; 48(5): 1140-1144.

 

4. Nguyen, T.T., Ngo, L.Q., Promsudthi, A., Surarit, R. Salivary oxidative stress biomarkers in chronic periodontitis and acute coronary syndrome. Clinical Oral Investigations 2017; 21(7): 2345-2353.

 

5. Rodanant, P., Boonnak, N., Surarit, R., Kuvatanasuchati, J., Lertsooksawat, W. Antibacterial, anti-inflammatory and anti-oxidatant activities of various isolated compounds from Cratoxylum species. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 30(3): 667-674.

 

6. Chintavalakorn, R., Khantachawana, A., Viravaidya-Pasuwat, K., Santiwong, P., Surarit, R. In vitro effects of mechanical stimulation and photobiomodulation on osteoblastic cell function: A proof of concept study. Pediatric Dental Journal 2017; 27(1): 29-41.

 

7. Seubbuk, S., Sritanaudomchai, H., Kasetsuwan, J., Surarit, R. High glucose promotes the osteogenic differentiation capability of human periodontal ligament fbroblasts. Molecular Medicine Reports 2017; 15(5): 2788-2794.

 

8. Sanguansermsri, P., Chairatvit, K., Roytrakul, S., Doungudomdacha, S., Surarit, R. Exploring difference in subgingival microbial communities in dog and human periodontal diseases using DGGE technique. Thai Journal of Veterinary Medicine 2017; 47(1): 7-14.

 

9. Yuan Q., Xiong Q.-C, Gupta M, López-Pintor R.M, Chen X.-L, Seriwatanachai D, Densmore M, Man Y, Gong P. Dental implant treatment for renal failure patients on dialysis: A clinical guideline. International Journal of Oral Science, 2017; 9(3): 125-132.

 

10. Chatvaratthana K, Thaworanunta S, Seriwatanachai D, Wongsirichat N. Correlation between the thickness of the crestal and buccolingual cortical bone at varying depths and implant stability quotients. PLoS ONE, 2017; 12(12).

 

11. Rokaya D, Suttagul K, Karki S, Rokaya N, Seriwatanachai D, Humagain M. A survey on oral health and practice of nepalese in areas affected by earthquake in 2015. Kathmandu University Medical Journal, 2017; 15(57): 45-49.
12. Udomsinprasert, W., Kitkumthorn, N., Mutirangura, A., Chongsrisawat, V., Poovorawan, Y., Honsawek, S. Association between promoter hypomethylation and overexpression of autotaxin with outcome parameters in biliary atresia. PLoS ONE, 2017.

 

13. Chaiwongkot, A., Niruthisard, S., Kitkumthorn, N., Bhattarakosol, P. Quantitative methylation analysis of human papillomavirus 16 L1 gene reveals potential biomarker for cervical cancer progression. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 2017. 89(4) 265-270

 

14. Seubbuk S, Sritanaudomchai H, Kasetsuwan J, Surarit R. High glucose promotes the osteogenic differentiation capability of human periodontal ligament fbroblasts. Molecular Medicine Reports, 2017; 15(5): 2788-2794.

 

15. Phruksaniyom C, Gonmanee T, Vongsavan K, Arayapisit T, Kraivaphan P, Sritanaudomchai H. Effect of culture conditions on colony-forming ability of stem cells from human exfoliated deciduous teeth. Journal of Stem Cells, 2017; 12(4): 161-173.

 

16. Arpornsuwan T, Sriwai W, Sritanaudomchai H, Roytrakul S. Using oral and colon cancer cells for studying the anticancer properties of antimicrobial peptides. Methods in Molecular Biology, 2017; 1548: 345-357.

 

17. Wanasuntronwong A, Jansri U, Srikiatkhachorn A. Neural hyperactivity in the amygdala induced by chronic treatment of rats with analgesics may elucidate the mechanisms underlying psychiatric comorbidities associated with medication-overuse headache. BMC Neuroscience, 2017; 18(1).

 

18. Wongnoppavich, A., Dukaew, N., Choonate, S., Chairatvit, K. Upregulation of maspin expression in human cervical carcinoma cells by transforming growth factor β1 through the convergence of Smad and non-Smad signaling pathways. Oncology Letters, 2017; 13(5): 3646-3652.

 

19. Sanguansermsri, P., Chairatvit, K., Roytrakul, S., Doungudomdacha, S., Surarit, R. Exploring difference in subgingival microbial communities in dog and human periodontal diseases using DGGE technique. Thai Journal of Veterinary Medicine, 2017; 47(1): 7-14.

 

20. Rakmanee S, Pakakasama S, Hongeng S, Sanguansin S, Thongmee A, Pongstaporn W. Increased risk of Thai childhood acute lymphoblastic leukemia with the MiR196a2 T > C polymorphism. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2017; 18: 1117 – 1120.

ประจำปี 2558 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558)

 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

1.1 บทคัดย่อ จำนวน 23 เรื่อง

 

1. Ajalakittisin, S., Phattanagovit, B., Chiakwathanyu, S., Saewang, W., Kijsamanmith, K., Vongsavan, N. and Wanasuntronwong, A. : Effect of colgate and systemma toothbrushes of tooth brushing force in vivo study. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

2. Boonmongkolraksa, P., Doung-udomdacha, S., Surarit, R., and Piboonniyom Khovidhunkit, S. : Prevalence of Human Papillomavirus (HPV) in Oral Cavity in a Group of Thais. IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition ( March 11-14, 2015) Boston, Massachusetts. : Poster present.

 

3. Chongsuviwitwong, N., Mupatterarot, O., Nitipan, A., Pluthikarmpae, P., Kuphasuk, Y., Sanguansin, S. : Oral malodor self- assessment and knowledge among mahidol dental. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

4. Chiansong, P., Thepuatrakul, S., Sreeyutthagrai, T., Ngarmwongsuwan, T., Choochuay, T., Kijsamanmith, K. and Vongsavan, N. : Water loss of exposed human dentine produced by air-blast of two different adhesive systems. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

5. Charoenwatanayotin, W., Thasanakit, A., Thimkam, T., Surarit, R. and Rodanant, P. :Effect of diode laser irradiation on human periodontal ligament fibroblast. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

6. Guddoos, N.A., Sangsuansin, S., Poomsawat, S., Piboonniyom Khovidhunkit, S. : HPV prevalence in a group of Thai patients diagnosed with oral cancer. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

7. Hossain, M., Suppakpatana, P., Thongbai-on N, N., Surarit, R., Krishnamra, N. and Seriwatanachai, D. : Micro-structural Changes of the Temporomandibular Joint in Type2-diabetic (T2DM) Animal Model IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition (March 11-14, 2015) Boston, Massachusetts. : Poster present.

 

8. Kooanantkul, C., Hansakul, P., Jantanasan, S., Singboon, S., Kijsamanmith, K., Surarit, R., Wanasuntronwong, A. and Vongsavan, N. : Effect of calcium supplement, sodium fluoride tablets and bioglass-containing dentifrice of the hydraulic conductance of human dentine. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

9. Lavarattanakul, K., Vongsavan, K., Sritanaudomchai, H. and Mitrakul, K. : Comparatice study of osteogenic differntiation Tai permanent and deciduous teeth derived dental pulp stem cells. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

10. Likitarunrat, O., Intharasean, P., Booranapanich, W., Wongsa, S., Vongsavan, K., Surarit, R., Ritattanapong, P. : Effect of various types of follow-on formula on enamel microhardness of bovine teeth (in vitro study). The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

11. Lesak, O., Langlong sathit, T., Sermkasemsin, V., Rodanant, P. and Surarit, R. : Effect of LEC blue light on periodontal ligament fibroblast cell. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

12. Mukkayadachochai, T., weeranoppanant, P., Yonsuk, P., Teetipsatit, P., Jirapattananu, V., chidchuangchai, W., Kuphasuk, Y., Sanguansin, S. : Effect of oil pulling on volatile sulfur compound levels from mouth breath. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

13. Nguyen, T. T., Lan Ngo, T. Q., Promsudthi, A and Surarit, R. : C-reactive protein levels in healthy individuals, patients with coronary heart disease, with and without periodontitis. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Oral present.

 

14. Nakornchai, S., Surarit, R., Yoosomboon, N., Damnoensawat, P., Akarajarusrod,A. and Karawekpanyawong, R. : Effect of experimental dentrifice containg high calcium on enamel demineralization. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

15. Sanguansermsri, P., Surarit, R. and Doungudomdacha, S. : Bacterial indentification in periodontitis dogs using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Oral present.

 

16. Sritanaudomchai, H., Manadee, T., Kitiyanant, N., Saranpuetti, C. : Potent and rapid antibacterial activity of conditioned medium from mouse embryonic fibroblast feeder cells in vitro. International Society for Stem Cell Research ISSCR2015 Annual Meeting (June 24-27, 2015) Stockholm, Sweden. : Poster present.

 

17. Seriwatanachai, D. : Type 2 Diabetes Induces Osteopenic Bone and Impaired Cartilagenous Development in Rats. the 5th Japan-Thailand-Korea Joint Symposium with the theme of “Translational Bone Research in Dental Sciences” (Dec 3, 2015) at Kyungpook National University School of Dentistry in Daegu, Korea.

 

18. Suebbuk, S., Suddhasthira, T. and Surarit, R. : Biocompatibility of Chitosan/Collagen, Fibroin/Collagen and Sericin/Collagen 3Ds Scaffold for Oral Usage. IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition (March 11-14, 2015) Boston, Massachusetts. : Poster present.

 

19. Seubbuk, S., Sritanaudomchai, H., Kasetsuwan, J. and Surarit, R. : Human periodontal Ligament fibroblasts in response to high glucose condition and inflammation. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Oral present.

 

20. Sreeyutthagrai, T., Ngarmwongsuwan, T., Choochuay, T., Chiansong, P., Thepuatrakul, S., Kijsamanmith, K. and Vongsavan, N. : Water loss from acid-etched dentine induced by air-blast and cotton pellet. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

21. Talungchit, S., Chiratvit, K., Buajeeb, W., Roytrakul, S., Pobooniyom Khovidhunkit, S. and Surarit, R. : Shotgun proteomics analysis of salivary protrins in oral lichen planus. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Oral present.

 

22. Termrungruanglert. A., Vongsavan, K., Sritanaudomchai, H. and Mitrakul, K. : Proliferation ability of Thai dental pule cells derived from primary and permanent teeth. The 10th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bangkok, Thailand. (June 7-9, 2015) : Poster present.

 

23. Triratana, T., Seriwatanachai, D., Amornchat, C., Morrison, B., DeVizio, W., Miller, S., and Zhang, Yun-Po : Instant Sensitivity Reduction for Experimental 8% Arginine/Calcium Carbonate Toothpaste. IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition (March 11-14, 2015) Boston, Massachusetts. : Poster present.

 

1.2 นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 8 เรื่อง

 

1. Lapmanee, S., Charoenphandhu, N., Aeimlapa, R., Suntornsaratoon, P., Wongdee, K., Tiyasatkulkovit, W., Kengkoom, K., Chaimongkolnukul, K., Seriwatanachai, D., Krishnamra, N. : High dietary cholesterol masks type 2 diabetes-induced osteopenia and changes in bone microstructure in rats. Lipids. 2014; 49 (10) : Pages 975-986.

 

2. Lochaiwatana, Y., Poolthong, S., Hirata, I., Okazaki, M., Swasdison, S. and Vongsavan, N. : The synthesis and characterization of a novel potassium chloride-fluoridated hydroxyapatite varnish for treating dentin hypersensitivity. Dental materials journal. 2015; 34(1) Page : 31-40.

 

3. Nguyen, T.T., Ngo, Q.L., Promsydthi, A. and Surarit, R. : Salivary lipid peroxidation in patients with generalized chronic periodontitis and acute coronary syndrome. Journal of periodontology. 2015.

 

4. Poomsawat, S., Sanguansin, S., Punyasingh, J., Vejchapipat, P.,and Punyarit, P. : Expression of cdk6 in head and neck squamous cell carcinoma. Clinical Oral Investigation. 2015.

 

5. Rodanant, P., Surarit, R., Laphookhieo, S. and Kuvatanasychati, J. : In vitro evaluation of the antibacterial and anti-inflammation activities of Clausena lansium (Lour.) skeels. Songklanakarin jourmal science and technology. 2015 ; 37(1): Pages 43-48.

 

6. Smitayothin, K., Vongsavan, K., Rirattanapong, P., Kraivaphan, P., Vongsavan, N., Matthews, B. : The iontophoresis of lignocaine with epinephrine into various dentine for pain control during cavity preparation in human molars. Archives of oral biology. 2015; 60 Page : 1104-1108.

 

7. Thongkukiatkun, W., Vongsavan, K., Kraivaphan, P., Vongsavan, N., Matthews, B. : Effects of the iontophoresis of lignocaine with epinephrine into exposed dentine on the sensitivity of the dentine in man. Archives of oral biology. 2015; 60 Page : 1098-1103.

 

8. Tong-ngam, P., Roytrakul, S. and Sritanaudomchai, H. : BmKn-2 Scorpion Venom Peptide for Killing Oral Cancer Cells by Apoptosis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2015; 16 : Page : 2807-2811.

 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

 

2.1 บทคัดย่อ จำนวน 4 เรื่อง

 

1. Jintaridth, P., Surarit, R., Pattanapanyasat, K., Srichan, R., Klaihmon, P., Mutirangura, A. : Comparison of regulation of cell proliferation and viability on replicative versus premature senescence on HGF and PDL cell. The 10th Intermational symposium of the protein society of Thailand (PST). Bangkok, Thailand. (July 15-17, 2015) : Poster present.

 

2. Panith, N., Assavanig, A., Lertsiri, S., Surarit, R. and Niamsiri, N. : Development of biodegradable microspheres based on polyhydroxyalkanoates for controlled delivery of tetracycline in the treatment of periodontal disease. The 27th Annual Metting of the Thai society for biotechnology and international conference. Bangkok, Thailand. (November 17-20, 2015) : Poster present.

 

3. Seriwatanachai, D., Kiattavorncharoen, S., Suriyan, N., Wongsirichat N. : BMP2 and FGF23 but not RUNX2 Expressions were Correlated with Buccolingual Width and Crestal Thickness of Human Jawbone. องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 2558. Oral present.

 

4. Kitkumthorn, N., Yanatatsaneejit, P., Kimkong, I., Mutirangura A. : Association between genetic polymorphisms and three oral lesions susceptibility in a Thai population. องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 2558. Oral present.

 

2.2 นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 2 เรื่อง

 

1. Seriwatanachai, D., Somkid, K., Arauasantiparb, R., Sirinnapharorn, L., Sujirarat, D. and Wongsirichat, N. : Jaw bone regeneration on relation to position of dental implant. Mahidol Dental Journal. 2015; 35 :69-77. 2. Hossain, M. and Seriwatanachai, D., : Incidence of diabetes in Asian population and diabetic bone quality. Mahidol Dental Journal. 2015; 35(2) :151-161.

ประจำปี 2557 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557)

 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

1.1 บทคัดย่อ จำนวน 16 เรื่อง

 

1.Seriwatanachai, D., Choonate, S., Surarit, R. : Novel actions of prolactin in human periodontal ligament. IADR general session and exhibition Cape Town, South Africa (June 25-28, 2014) : Poster Session 411.

 

2. Kiettipirodom, W., Saeko, S., Melanon , S., Thirdsuwan, R., Surarit, R., Kijsamanmith, K., Vongsavan, N. : Effect of desensitizing dentrifrices and milk on hydraulic- conductance of human dentin. IADR general session and exhibition Cape Town, South Africa (June 25-28, 2014) : Poster Session 1117.

 

3. Rukchon, A., Vongsavan, K., Kraivaphan, P., Rirattanapong, P., Vongsavan, N. : Effect of iontophoresis of 10% articaine through carious dentine on human. IADR general session and exhibition Cape Town, South Africa. (June 25-28, 2014) : Poster Session 1119.

 

4. Kijsamanmith, K.,Timpawat, S.,Vongsavan, N., Matthews, B. :Bloodflow recorded from inflamed teeth with red and infrared light.IADR general session and exhibition Cape Town, South Africa. (June 25-28, 2014) : Poster Session 1124.

 

5. Seubbuk, S., Surarit, R., Kasetsuwan, J., Sritanaudomchai, H. : Role of RAGE in inflammation and high glucose condition. IADR general session and exhibition Cape Town, South Africa. (June 25-28, 2014) : Poster Session 686.

 

6. Sanguansermsri, P., Surarit, R., Doungusomdacha, S. : Development of DGGE method for identification of Dog’ s periodontal pathogens.IADR general session and exhibition Cape Town, South Africa. (June 25-28, 2014) : Poster Session 358.

 

7. Chairatvit, K., Choonate, S., Talungchit, S., Wongnoppavich, A., Surarit, R. : Salivary tumor suppressor “Maspin” as a potential negative biomarker for oral cancer.73rd Annual Meeting of The Japanese Cancer Association (JCA). Yokohama, Japan. (September 24-27, 2014) : Poster presentation.

 

8. Likitarunrat, O., Wongsa, S., Booranapanich, W., Intharasea, P., Vongsavan, K., Rirattanapong, P., Surarit, R.: Effect of infant milk on rehardening of enamel caries-like lesion.25th Annual scientific meeting South East Asia association for dental education. Sarawak,Malaysia. (August 11-12 , 2014) : Poster presentation.

 

9. Asawararit, W., Yachor, P., Kijasamanmith, K., Vongsavan, N. : Comparison of apical sealing ability of MTA Filapex® and AH Plus® using fluid filtration technique.The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Poster Session 26.

 

10. Chairatvit, K., Choonate, S. and Wongnoppavich, A. : Up-reglulation of the maspin expression by TGH-β in human oral and cervical carcinoma cell. The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Poster Session 12.

 

11.Sritanaudomchai, H., Tong-ngam, P. and Roytrakul, S. : Neem-flower-extract inhibits cell proliferation and induces apoptosis in oral, breast and colon cancer cells. The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Poster Session 38.

 

12. Wanasontronwong, A., Kijsamanmith, K., Ruamchat, A.,Suksaengsri, N., Radeesujarikul, P., Vongsavan, N. : Brushing force produced by two types of toothbrush in vivo. The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Poster Session 5.

 

13. Seriwatanchai, D., Kiattavorncharoen, S., Suriyan, N., Lamtasna, T., Somkid, K., Wongsirichat, N. : The correlation of Bmp2, Fgf23, Runx2 gene expression in different position human jawbones. The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Oral presentation.

 

14.Puengsurin, D. and Surarit, R. : In vitro study of the effects of vanillin on oral cell migration. The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Poster Session 36.

 

15. Choonate, S., Laptanansupkun, P. and Chairatvit, K. :Differntial expression of “Maspin” on oral cancer : a potential for oral cancer biomaker. The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Poster Session 51.

 

16. Nguyen, TT.,Choonate, S., Puengsurin, D., Srichan, R., Mala, S., Surarit, R. : Effects of Ecliptaprostrata and Eclipta alba on survival, proliferation, migration of Periodontal ligament cells. The 9th International dental collacoration of the Mekong river region (IDCMR) congress. Bali, Indonesia. (December 4-5, 2014) : Oral presentation.

 

1.2 นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 4 เรื่อง

 

1. Chiablaem, K., Lirdprapamongkol, K., Keeratichamroen, S., Surarit, R., Svasti, J. : Curcumin suppresses vasculogenic mimicry capacity of hepatocellular carcinoma cells through STAT3 and PI3K/AKT inhibition. Anticancer Research . 2014; 4(1) :Pages 1857-1864.

 

2. Vongsavan, K., Surarit, R., Rirattanapong, P. : The combined effect of xylitol and fluoride in varnish on bovine teeth surface microhardness.The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 2014; 45(2) : Pages 505-510.

 

3. Arpornsuwan, T., Sriwai, W., Jaresitthikunchai, J., Phaonakrop, N., Sritanaudomchai, H., Roytrakul, S. : Anticancer Activities of Antimicrobial BmKn2 Peptides Against Oral and Colon Cancer Cells. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 2014; 24 July 2014.

 

4. Lapmanee, S., Charoenphandhu, N., Aeimlapa, R., Suntornsaratoon, P., Wongdee, K., Tiyasatkulkovit, W., Kengkoom, K., Chaimongkolnukul, K., Seriwatanachai, D., Krishnamra, N. : High dietary cholesterol masks type 2 diabetes-induced osteopenia and changes in bone microstructure in rats. Lipids. 2014; 49(10) : Pages 975-986.

 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

 

2.1 บทคัดย่อ จำนวน 3 เรื่อง

 

1.Chairatvit, K., Wongnoppavich, A. and Choonate, S. :Up- regulation of interferon stimulated gene 15 and its conjugates by tumor necrosis factor- α via type I interferon dependent and independent pathways.องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 2557.Oral present.

 

2. Wanasuntronwong, A. and Tantisira, M. : Study of morphology and electronphysiology of intercalated cell of amygdala. องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 2557.Oral present.

 

3. Choonate, S., Wongnoppavich, A., Talungchit, S., Surarit, R.,Chairatvit, K. : Salivary tumor suppressor “Maspin” as a potential negative biomarker for oral cancer. องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 2557.Poster present.

 

2.2 นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 2 เรื่อง

 

1. ไพรัช ทองงาม, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย, เพียงใจ คูประดินันท์, หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย (2557). สารสกัดดอกสะเดาด้วยเมธานอลยับยั้งการเจริญและเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็งของมนุษย์. วารสารโรคมะเร็ง. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม).

 

2. Choonate, S., Korsuwannawong, S., Chairatvit, K. : Evaluation of the proliferative effect of clinacanthusnutansglycerine and moringaoleifera seed oil extraction on human gingival fibroblast cell line. Mahidol Dental Journal. 2014; 34(9) :373-384.

ประจำปี 2556 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556)

 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

1.1 บทคัดย่อ จำนวน 12 เรื่อง

 

1. Baloch, M.M., Seriwatanachai, D., Chanchao, C., Surarit, R. : Effect of propolis on osteogenic induction of PDL cells in vitro. Annual Meeting of the IADR Continental European Division (CED) (September 4-7, 2013) :Poster Session 165

 

2. Saetang, P., Nakornchai, S., Surarit, R., Lumpaopong, A. : Oral health and salivary composition in juvenile SLE. Annual Meeting of the IADR Continental European Division (CED) (September 4-7, 2013) : Poster Session 166.

 

3. Talungchit, S., Chairatvit, K., Piboonniyom, S., Buajeeb, W., Roytrakul, S., Surarit, R. : Shotgun Proteomics Analysis of Salivary Proteins in Oral Lichen Planus. IADR Asia/Pacific Region (APR) Regional Meeting and Co-Annual Scientific Meeting of IADR Divisions (August 21-23, 2013) : Poster Session 681.

 

4. Sanguansermsri, P., Surarit, R. : The Effects of Dog Saliva on Human Periodontal Ligament Fibroblasts. : IADR Asia/Pacific Region (APR) Regional Meeting and Co-Annual Scientific Meeting of IADR Divisions (August 21-23, 2013) Poster Session 682.

 

5. Talungchit, S., Chairatvit, K., Piboonniyom, S., Buajeeb, W., Roytrakul, S., Surarit, R. : Proteomics analysis of salivary Protein in patients with oral precancerous lesions. 12TH Human Proteome Organisation World congress (14-18 September, 2013) : Poster

 

6. Kupradinun, P., Piyaciriyakul, S., Siripong, P., Kittisenachai, S., Rungsipipat, A., Sanitchua, W., Mangkarach, W., Sritanaudomchai, H., Lirdprapamongkol, K., Roytrakul, S. : In vitro and In vivo studies of Apoptotic and anti-inflammatory effects of Neem flowers extract. 4th Intermation Conference on Nutrition & Physical Activity in Aging Obesity & Cancer (14-17 August, 2013) : Poster

 

7. Seriwatanachai, D., Krishnamra, N., Leeuwen, Van J.P.T.M. : Prolactin regulates osteoclastogenic action of osteoblast in bone remodeling. 8th International Dental Collaboration of the MekongRiver Region Congress (5-6 December, 2013) : Presentation.

 

8. Chairatvit, K., Choonate, S., Wongnoppavich, A. : Altertion of “Maspin” expression by Pro-inflammatory cytokines in oral cancer cell line. 8th International Dental Collaboration of the MekongRiver Region Congress (5-6 December, 2013) : Poster 04.

 

9. Sritanaudomchai, H., Tong-ngam, P., Roytrakul, S. : Screening antimicrobial peptides to kill oral cancer cells. . 8th International Dental Collaboration of the MekongRiver Region Congress (5-6 December, 2013) : Poster 07.

 

10. Korsuwannawong, S., Choonate, S., Chairatvit, K. : Proliferative effect of herbal Thai medicines extractions on human gingival fibroblast cells. 8th International Dental Collaboration of the MekongRiver Region Congress (5-6 December, 2013) : Poster 11.

 

11. Choonate, S., Wongnoppavich, A., Talungchit, S., Surarit, R., Chairatvit, K. : Salivary tumor suppressor “Maspin” as a potential negative biomarker for oral cancer. 8th International Dental Collaboration of the MekongRiver Region Congress (5-6 December, 2013) : Poster 15.

 

12. Tamboon, E., Tong-ngam, P., Sritanaudomchai, H. : Characterization of Thai human dental pulp stem cells. 8th International Dental Collaboration of the MekongRiver Region Congress (5-6 December, 2013) : Poster 17.

 

 

1.2 นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 9 เรื่อง

 

1. Rirattanapong, P., Vongsavan, K., Kraivaphan, P., Vongsavan, N., Matthews, B. : Effect of the topical application of 50% lignocaine hydrochloride on the sensitivity of dentine in man. Archives of Oral Biology. 2013 ; 58(10) : 1549-1555. (0 Citation )

 

2. Banthitkhunanon, P., Chintakanan, S., Wanachantararak, S., Vongsavan, N., Matthews, B. : Effects of enamel and dentine thickness on laser doppler blood-flow signals recorded from the underlying pulp cavity in human teeth in vitro. Archives of Oral Biology. 2013 ; 58(11) : 1692-1695. (0 Citation )

 

3. Kengkoom, K., Klinkhamhom, A., Sirimontaporn, A., Singha, O., Ketjareon, T., Panavechkijkul, Y., Seriwatanachai, D., Ukong, S., Ampawong, S. : Effects on high cholesterol-fed to liver, retina, hippocampus, and harderian gland in goto-kakizaki rat. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2013; 6(4) : 639-649. (0 Citation )

 

4. Wara-Aswapati, N., Chayasadom, A., Surarit, R., Pitiphat, W., Boch, J.A., Nagasawa, T., Ishikawa, I., Izumi, Y. : Induction of toll-like receptor expression by Porphyromonas gingivalis. Journal of Periodontology. 2013;84(7): 1010-1018. (1 Citation )

 

5. Rirattanapong, P., Vongsavan, K., Surarit, R. : Effect of soft drinks on the release of calcium from enamel surfaces. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 2013; 44(5) : 927-930. (0 Citation )

 

6. Khanaree, C., Chairatvit, K., Roytrakul, S., Wongnoppavich, A. : Reactive center loop moiety is essential for the maspin activity on cellular invasion and ubiquitin-proteasome level. Oncology Research. 2013; 20(9) : 427-435. (0 Citation )

 

7. Tachibana, M., Amato, P., Sparman, M., Gutierrez, N.M., Tippner-Hedges, R., Ma, H., Kang, E., Fulati, A., Lee, H.-S., Sritanaudomchai, H., Masterson, K., Larson, J., Eaton, D., Sadler-Fredd, K., Battaglia, D., Lee, D., Wu, D., Jensen, J., Patton, P., Gokhale, S., Stouffer, R.L., Wolf, D., Mitalipov, S. : Human embryonic stem cells derived by somatic cell nuclear transfer. Cell. 2013; 153(6) : 1228-1238. (64 Citation)

 

8. Sritanaudomchai, H., Kitiyanant, Y., Tong-ngam, P., Thonabulsombat, C., White, K.L., Kusamran, T. : Enhanced chondrogenesis through specific growth factors in a buffalo embryonic stem cell model. Cell Biology International. 2013; 37(11) : 1246-1258. (0 Citation )

 

9. Rirattanapong, P., Vongsavan, K., Surarit, R. : Microleakage of two fluoride-releasing sealants when applied following saliva contamination. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 2013; 44(5) : 931-934. (0 Citation )

 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

 

2.1 บทคัดย่อ จำนวน 1 เรื่อง

 

1. Lamubol, A., Hongsachum, B., Hirunwidchayarat, W., Kongkeaw, W., Kanchanatiwat, P., Surarit, R., Chavasit, V., Vacharotayangul, P., Sinthusek, T., Trachootham, D. : Satisfaction and efficacy of a novel edible Gel- based artificail saliva. The 11th Dental Faculty Consortium of Thailand Academic Meeting and Research Presentation (DFCT) (7-9 May, 2013): Poster.

 

 

2.2 นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 4 เรื่อง

 

1. Banthitkhunanon, P., Wanachantararak, S., Vongsavan, N. : Effects of gingival retraction cord on pulpal blood flow signals recorded by laser Doppler flowmeter: an in vivo study. Mahidol Dental Journal. 2013 ; 33(1) : 1-7.

 

2. Wairuengsiripong, P., Suriya-amporn, K., Kraivaphan, P., Vongsavan, N., Kerdvongbundit, V. : Effects of Desensitizing Toothpaste on Hypersensitive Dentine. Mahidol Dental Journal. 2013; 33(2): 102-7.

 

3. Kupradinun, P., Jarratwisarutporn, Y., Wongpoomchai, R., Sritanaudomchai, H., Rienkitjakarn, M. : Clastogenic and Anticlastogenic Potential of Neem Flower Extract Evaluated by Rat Liver Micronucleus Assay. The Thai journal of Veterinary Medicine. 2013; 43(4) : 589-594.

 

4. Boonsiriseth, K., Suriyan, N., Wongsirichat, N., Seriwatanachai, D. : Reference and classification of bone quality in dental Implantology. Mahidol Dental Journal. 2013; 33(3) : 193-203.

biology