ภาควิชาชีววิทยาช่องปากมีบุคลากรทั้งสิ้น 22 คน

เป็นอาจารย์ประจำ 10 คน อาจารย์พิเศษ 6 คน นักวิทยาศาสตร์ 4 คน เลขานุการ 1 คน
และ ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 1 คน ดังนี้