ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7849-50 หรือ 7849 – 51
หมายเลขโทรสาร : 02-200-7848

 

E-mail : headdtps@mahidol.ac.th

 

สำนักงานภาควิชา : อาคารพรีคลินิก (อาคาร 5) ชั้น 8

 

 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก : อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) ชั้น 9