การเรียนการสอน
(Innovative Education and Authentic Learning)

 

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

1.เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย)

รายวิชา สาขาชีวเคมี

ทพชค ๑๒๑ พันธุศาสตร์ขั้นแนะนำ
ทพชค ๒๑๑ ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์
ทพชค ๒๑๒ ชีวเคมีและพันธุศาสตร์โมเลกุล
ทพชค ๖๖๓ ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงและชีวสารสนเทศ

รายวิชา สาขาสรีรวิทยา

ทพสร ๒๒๑ สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๑
ทพสร ๒๒๒ สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๒
ทพสร ๒๒๓ ปฏิบัติการสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

รายวิชาสอนร่วม

ทพผส ๒๔๑ วิทยาโรคฟันผุ ๑
ทพผส ๓๓๒ วิทยาโรคฟันผุ ๒

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายวิชา สาขา Biochemistry

DTIS 204 Biochemistry
DTIS 205 Biochemistry Laboratory
DTIS 206 Introduction to Genetics
DTIS 704 Applied Molecular Biology of Cell

รายวิชา สาขา Physiology

DTIS 229 Physiology I
DTIS 230 Physiology II
DTIS 231 Physiology Laboratory

รายวิชาสอนร่วม หลักสูตรนานาชาติ

DTIS 223 Cariology I
DTIS 302 Cariology II

ระดับหลังปริญญา (ประกาศนียบัตรทางการแพทย์ ทันตแพทย์ประจำบ้าน และปริญญาโท-เอก)

รายวิชา

DTID 514 Research Methodology (ไทย)
DTID 514 Research Methodology (อังกฤษ)
DTID 515 Oral Biology
DTOB 624 Molecular Biology
DTOB 625 Molecular Biology in Dentistry

 

2. คณาจารย์ในภาควิชาทำหน้าที่เป็นประธานและคณะกรรมการด้านการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์

• กรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย)
• กรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
• กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก
• กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์
• กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์
• กรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะทันตแพทยศาสตร์
• กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาเอก
• กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาเอก
• กรรมการที่ปรึกษาสายรหัสนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
• กรรมการรายวิชา Inflammation and Wound Healing Seminar ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4
• กรรมการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

3. ให้บริการ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ทุกสาขาวิชา และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการเรียนและการทำวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

 

4. ควบคุมและดูแล ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและสรีรวิทยาของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

 

5. คณาจารย์ในภาควิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 4 ในรายวิชาโครงร่างงานวิจัย

การตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา AUN-QA

 

 

• การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาชีววิทยาช่องปาก รายวิชา DTPS 223 Physiology Laboratory หัวข้อ Microcirculation ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการนักศึกษาทันตแพทย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 9