การวิจัย
(Global Research and Innovation)

 

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก มีกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใหม่ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาทันตแพทยศาสตร์ทั้งสิ้น 5 กลุ่มวิจัย คือ

นอกเหนือจากการทำวิจัยภายในคณะทันแพทยศาสตร์ฯ ภาควิชายังมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยอีกมาก ทั้งระดับภายในคณะฯกับภาควิชาอื่นๆ ระดับคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น

ได้รับเงินทุนช่วยเหลือด้านการวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัย

 

ปี 2562
การเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

• เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IADR ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IDCMR ครั้งที่ 14 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

• เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress 2019 ณ ประเทศสเปน

Research and Innovation

รางวัลระดับนานาชาติ

 

• รองศาตราจารย์ ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง IDCMR ครั้งที่ 14 (IDCMR 2019) ณ Kunming Kai Wan Plaza International Hotel, Kunming, Yunnan, China ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

• รองศาตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อารี วนสุนทรวงศ์ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง IDCMR ครั้งที่ 14 (IDCMR 2019) ณ Kunming Kai Wan Plaza International Hotel, Kunming, Yunnan, China ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

• ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง The Study of Bone Regeneration and Grafting Property of Demineralized Dentin Matrix (DDM)-Fibrin (FG) Compound ในงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress
จัดโดย Faculty of Dentistry Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564

รางวัลระดับนานาชาติ

 

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง Electro-osmosis in human dentine in vitro
ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีพ.ศ. 2560
จัดโดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง The Behavior of Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth on Synthetic PLGA-Bioglass Scaffold for Bone Tissue Engineering
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ประชุมวิชาการครั้งที่ 109 (2/2562) จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ระหว่างวันที่18-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เว็นทรัลเวิลด์

•  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง Co-culturing of SHED and HUVEC for Bone Regeneration ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ประชุมวิชาการครั้งที่ 111 (2/2563) จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เว็นทรัลเวิลด์

•  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง Restoring Parkinson Cell Behavior via Dental Stem Cell Mitochondria Tranfer ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลระดับคณะ

 

• ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รายวิชา Research Project ประจำปีการศึกษา 2560-2564

 

ปีการศึกษา 2560

 

รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมของเซลล์ต้นกำเนิดในไฟบรินไฮโดรเจลเมื่อนำส่งเข้าสู่โพรงฟันที่ล้างด้วยอีดีทีเอ
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: จิรภัทร/ ชนัญชิตา/ รัตนากร/ พัทธ์ธีรา/ มาริษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ, อ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ชื่อเรื่อง: Effect of fish collagen on wound healing
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: กนกพร/ แพรววนิต/ เสน่หา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์

 

ชื่อเรื่อง: Quality of hard tissue DNA for PCR amplification in different environments using porcine model
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: หนุธรรม/ ธัญวรัตม์/ ธันยธรณ์/ ภูริสร์/ อัญชุลี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร

 

รางวัลผลงานวิจัยดี

ชื่อเรื่อง: Effect of Sesquiterpene lactones from Vernon cinerea on cell proliferation in human oral squamous cell carcinoma
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: ชิปก/ มินทร์ประภา/ กรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

 

ปีการศึกษา 2561

 

รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมของเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันน้ำนมของมนุษย์บนโครงร่างสังเคราะห์ PLGA-Bioglass สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: อทิชา/ สุทธินาถ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ชื่อเรื่อง: ผลของ ECa233 ต่อการแสดงออกของโปรตีนใน trigeminal ganglion และ trigeminal nucleus caudalis
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: กิตติพศ/ นพัตธร/ นภนิมมาน/ ปองภพ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

 

ปีการศึกษา 2562

 

รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ชื่อเรื่อง: Co-culturing of SHED and HUVECs for bone regeneration
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: กฤษฎิชนม์ /จิรัชญา /ณัฐพร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย

 

ชื่อเรื่อง: Effect of Rhinacanthin-C extracted from Rhinacanthus nasutus on oral squamous cell
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: ทักษพร /นภัส /พัฒศวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านท่อเนื้อฟันเมื่อทำการทดสอบด้วยการเป่าลมและการใช้แรงดันน้ำในฟันมนุษย์ที่ถอนแล้ว
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: ชญานิษฐ์/ ณัฐชานนท์/ ธนภรณ์/ ธันบดินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์

 

ชื่อเรื่อง: ผลของ ECa233 ต่อศูนย์ควบคุมการยับยั้งความเจ็บปวด:แบบจำลองอาการปวดเส้นประสาทในสัตว์ทดลอง
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: ศุภวิชญ์/ กฤษฏิ์/ ชิษณุพงศ์/ ตรรกย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

 

ปีการศึกษา 2563

 

รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ชื่อเรื่อง: ผลของ ECa233 ต่อการแสดงออกของ CGRP ที่เกิดขึ้นรอบข้อต่อขากรรไกร: แบบจำลองกระดูกขากรรไกรเสื่อมในสัตว์ทดลอง
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: ชญานนท์/ ทัตพล/ ธนภัทร/ ธนาวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ชื่อเรื่อง: การใช้ไมโทคอนเตรียจากเซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันมนุษย์เพื่อการรักษาโรคพาร์กินสัน
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: นราวิชญ์/ ธัญลักษณ์/ ธนัญชนก/ ณัฐณิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

 

ชื่อเรื่อง: Apoptotic induction of Rhinacanthin-C from Rhinacanthus nasutus on oral squamous cell carcinoma
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: ขวัญจิรา/ ณภัทร/ โศภิตา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.ดร.ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์

 

ปีการศึกษา 2564

 

รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ชื่อเรื่อง: Effect of SHED Exosomes on angiogenesis in hyperglycemic-induced HUVECs
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: ณัฏฐพัชร/ พิชชาพร/ วิฟาดา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

 

ชื่อเรื่อง: ผลของแคนนาบีไดออลต่อตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดของประสาทไทเจอร์มินอล
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: วธูสิริ/ ศุภาพิชญ์/ สิรินุช/ สิทธิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ชื่อเรื่อง: การเหนี่ยวนำการเกิดอะพอพโทซิสของสารสกัดยูริโคมาแลคโตนจากพืชปลาไหลเผือกต่อเซลล์มะเร็งช่องปาก
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: พิชชาภา/ พิมพ์พิศา/ หรรษธร/ เอกภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

 

ชื่อเรื่อง: ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มและนมทางเลือก ที่วางขายตามท้องตลาด
รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์: แพรวพันธุ์/ ภัณฑิรา/ ศิรดา/ นาชีบะห์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

Human resource management and development