ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก มีกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางทันกรรมทั้งสิ้น 8 ด้านคือ

 

1. ฟลูออไรด์และการคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวฟัน

2. ชีวเคมีของจุลชีพในช่องปาก

3. น้ำลาย

4. มะเร็งช่องปาก

5. โรคปริทันต์

6. ความเจ็บปวดของช่องปาก-ใบหน้าขากรรไกร

7. ชีววิทยาของกระดูก

8. เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน

 

นอกเหนือจากการทำวิจัยภายในคณะทันแพทยศาสตร์ฯ ภาควิชายังมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเป็นจำนวนมาก ทั้งระดับภายในคณะฯกับภาควิชาอื่นๆ ระดับคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก นับเป็นภาควิชาเดียวของคณะฯ ที่มีอาจารย์ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากทุนดังกล่าวกว่า 5 คน อาจารย์ของภาควิชาฯ ยังได้รับทุน นักวิจัยรุ่นใหม่ เมธีวิจัย และวุฒิเมธีวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอีกด้วย ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง เช่น ในตำราวิชาการต่างประเทศ หรือวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

คณาจารย์ในภาควิชายังได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในและนอกคณะดังนี้

 

1. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU – IRB)
(รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, ผศ.ดร.ศิริมา สงวนสิน)

2. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, ผศ.ดร.ศิริมา สงวนสิน)

3. กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (
รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, ผศ.ดร.ศิริมา สงวนสิน)

4. กรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 10 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์)

5. คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2ed ASEAN Plus Three Graduate Research Congress
(รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์)

6. กรรมการจัดการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย 24th South East Association for DentalEducation (SEAADE)
(รศ.ดร..ฤดี สุราฤทธิ์)

7. กรรมการประเมินผลงานเมธีวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
(ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์)

 

 

ได้รับเงินทุนช่วยเหลือด้านการวิจัย

ความร่วมมือด้านการวิจัย

 

• โครงการวิจัย CRN สาขาทันตแพทยศาสตร์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดย
ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
Professor Bruce Matthews แห่ง University of Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร
ในโครงการวิจัย เรื่อง คุณสมบัติของใยประสาทที่เลี้ยงเนื้อเยื่อในโพรงฟันมนุษย์
อนึ่ง Professor Bruce Mathews ได้รับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553

การนำเสนอผลงานวิจัย

 

ปี 2562
การเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

• เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IADR ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IDCMR ครั้งที่ 14 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

• รองศาตราจารย์ ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IDCMR ครั้งที่ 14

• รองศาตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อารี วนสุนทรวงศ์ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IDCMR ครั้งที่ 14

• เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress 2019 ณ ประเทศสเปน
โดย รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร

• ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ University of Health Sciences Vientiane Capital, Lao PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว