สำหรับงานด้านการบริการวิชาการ คณาจารย์ของภาควิชาได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถาบัน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยและเรียนการสอน คณาจารย์ในภาควิชาฯหลายท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการดังนี้

 

1. ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ

 

2. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์พิเศษ

 

3. เป็นวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

 

3.1 ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“Genetic disorder and Mitochondrial
disease”ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล และเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “Stem cell” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา จาก National Cheng Kung University

3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร ได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจคัดกรองมะเร็งศรีษะและลำคอด้วยเทคนิคทางอณูวิทยา” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3.4 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อารี วนสุนทรวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการ 21th Thai neuroscience society conference and workshop และได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

4. เป็น Reviewer ทั้งในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

5. ให้ความร่วมมือ ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ดูแลและอำนวยความสะดวกในการเข้าดูงานของอาจารย์ต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนทุน IDCMR

 

• Dr. Chen Jianzhong จาก โรงเรียนโอษฐวิทยา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งคุนหมิง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2556
• Dr. Ly Try จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2557

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2558

⋅ ร่วมงานประชุมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ “Asian Science Camp 2015” วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2558

⋅ เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ประจำปี 2558 ณ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2559

• ร่วมประชุมวิชาการระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ในการประชุมความร่วมมือ ญี่ปุ่น – ไทย – เกาหลี ครั้งที่ 5 “Translational Bone Research in Dental Sciences” และร่วมบรรยายด้านวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

• เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ ณ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559