ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก มีโครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ ที่สืบเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดขึ้นทุกปี ได้แก่ การทำบุญถวายสังฆทานการและ ทำบุญไหว้พระภูมิ

 

 

สักการะศาลพระภูมิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ปี 2564

 

 

ปี 2563

 

 

ปี 2560

 

 

ปี 2559

 

 

ปี 2558

 

 

 

 

ทำบุญภาควิชาฯ

 

ปี 2561

 

 

 

 

ทำบุญถวายสังฆทาน

 

ปี 2563 ณ วัดโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ปี 2559 ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ปี 2558 ณ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

ทัศนศึกษา

 

ปี 2563 ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

 

ปี 2558 ณ จังหวัดนครปฐม

 

 

 

งานเลี้ยงแสดงความยินดี 2558

 

 

แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดอกเตอร์ นพคุณ วงษ์สวรรค์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์

 

 

งานเลี้ยงต้อนรับ รศ.ทพ.ดร. นครินทร์ กิตกำธร และแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตรจารย์

 

เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ

 

 

งานประเพณีสงกรานต์

 

ปี 2558

 

 

ปี 2559

 

 

 

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

 

 

 ปี 2563

 

 

 ปี 2562

 

 

 ปี 2558

 

 

 

งานกีฬาสีคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ

 

 

ปี 2562

 

 

ปี 2558

 

 

 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

งานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส
วันแม่แห่งชาติ 2559

 

 

 

 

BOGIE’99 2559

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ผู้ได้รับทุนช่วยเหลือ

ทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิโทเร

เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โครงการวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์

และโครงสร้างพื้นผิวของสารแทนกระดูกที่ได้จากขบวนการแปรรูปฟันที่ถูกถอน”