ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก มีโครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ ที่สืบเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดขึ้นทุกปี ได้แก่ การทำบุญถวายสังฆทานการและ ทำบุญไหว้พระภูมิ

 

 

สักการะศาลพระภูมิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ปี 2563

 

 

ปี 2564

 

 

ปี 2565

 

 

 

 

ทำบุญภาควิชาฯ

 

ปี 2561

 

 

 

 

ทำบุญถวายสังฆทาน

 

ปี 2563 ณ วัดโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ปี 2564 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

 

 

 

ปี 2565 ณ วัดไร่แตงทอง

 

 

 

 

ทัศนศึกษา

 

ปี 2563 ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

 

 

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

 

 

ปี 2562

 

 

 

ปี 2563

 

 

 

งานกีฬาสีคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ 2562

 

 

 

 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563