ความเป็นมา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 เดิมสำนักงานภาควิชาตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 ชั้น 5 และมีห้องพักอาจารย์ตั้งอยู่ อาคาร 1 ชั้น 7 ซึ่งต่อมาย้ายไปยังอาคาร 1 ชั้น 6 และในปี พ.ศ. 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ทำการรื้อถอนอาคาร 1 ภาควิชาฯ จึงย้ายไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 4 จนปัจจุบัน

 

ปัจจุบันภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ 9 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน และพนักงานประจำห้อง ทดลอง 1 คน

 

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกได้ฝากนักศึกษาเข้าเรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปีการศึกษา 2515 ภาควิชาฯ เริ่มจัดการเรียนการสอนเอง รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีตลอดจนบัณฑิตศึกษาทุกระดับ รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

 

ภาระงานสอนของภาควิชา ครอบคลุมการสอนรายวิชาต่าง ๆ คือ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ และประสาทกายวิภาคศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง โดยการเรียนการสอนจะเน้นหนักในรายละเอียดที่บริเวณศีรษะและคอเป็นพิเศษ นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมกับอีก 4 ภาควิชาทางพรีคลินิกรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก นอกจากนี้ภาควิชายังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์สำหรับบริการทางวิชาการอีกด้วย

 

โครงสร้างการบริหารงาน

 

ปรัชญา

ความรู้กายวิภาคศาสตร์ที่ดีของทันตแพทย์ คือ ความสำเร็จของการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

 

ปณิธาน

สร้างทันตแพทย์ให้มีความรู้กายวิภาคศาสตร์ (โดยเฉพาะบริเวณศีรษะและคอ) ที่มีลักษณะ “แม่นยำ กว้างไกลและใฝ่รู้อย่างสม่ำเสมอ”

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ในสาขากายวิภาคศาสตร์ และสาขาชีววิทยาช่องปาก

 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ให้กับทันตบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพระดับสากล

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาทำการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของประเทศ

3. เผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชาการด้านกายวิภาคศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับช่องปากให้แก่สังคม

4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทันตบุคลากรและนักวิจัยที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และมีประโยชน์ต่อประเทศ

3. เพื่อให้ความรู้และให้การบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

4. เพื่อสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

anatomy
anatomy