ประชาสัมพันธ์โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2018/ Fall 2018

 

โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2018/ Fall 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำกัดจำนวน 1 คน ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 หรือ กันยายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะแตกต่างไปตามแต่ละสาขา โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่เว็บไซต์http://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application

ขอให้นักศึกษาที่มีสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนส่งใบใบสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment