ประชาสัมพันธ์โครงการ Tokyo Metropolitan University Japanese Winter Program 2018

 

โครงการ Tokyo Metropolitan University Japanese Winter Program 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับ Intermediate ระยะเวลา 3สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-27 มกราคม 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/index.html

ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 หรือ J-CAT 100-200 (สามารถสอบ J-CAT online ได้ที่ www.j-cat.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment