บริจาคและมูลนิธิ

mudent-clinic-sergery-4
mudent-clinic-sergery-3
mudent-clinic-sergery-1.jpg

การให้การรักษาผู้ป่วยโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีขอบเขตงานที่กว้างและหลากหลายซึ่งในบางกรณีผู้ป่วยมีสิทธิประกันสุขภาพทางระบบสาธารณสุขทางแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย อย่างเช่นกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยคุณสมาน อายุ 54 ปี เข้ารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ วินิจฉัยมะเร็งในช่องปากระยะที่ 4 ได้รับการรักษาเป็นการผ่าตัดมะเร็งและต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ รวมทั้งตัดขากรรไกรล่างออกบางส่วน และบูรณะด้วยโละไทเทเนียมขึ้นรูปด้วยแบบจำลองสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจากแขนด้วยเทคนิคผ่าตัดไมโคร(micro surgery) ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา เนื่องจากมีเศรษฐสถานะที่ไม่ค่อยดี มีรายได้จากการขับรถสองแถวที่ไม่แน่นอน เฉลี่ยวันละประมาณ 300 บาท อาศัยอยู่ที่บ้านเช่า  และไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบุตร นอกจากนี้ยังต้องเลี้ยงดูมารดาที่มีอายุ 80 ปี ทำให้ทุกเดือนจะต้องมีรายจ่ายจากการค่าเช่าบ้านและรายจ่ายจากการชีวิตประจำวันเป็นปกติอยู่แล้ว ดังนั้นการเข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้นจึงทำให้ขาดรายได้ เนื่องจากตนไม่สามารถที่จะไปทำงานขับรถสองแถวได้ ผนวกกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วในทุกๆเดือน และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่สามารถเบิกได้หมด

 

ซึ่งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ โดยปัจจุบันหลังที่มีการผ่าตัดเพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างเช่นคุณสมานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางโรงพยาบาลทันตกรรมมีภาระขาดทุนสะสมประมาน 5 ล้านบาท

โดยจำเป็นต้องอาศัยเงินบริจาคเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดเหลือเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยรายต่อๆไป ที่มารับบริการได้ ซึ่งท่านสามารถร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ความยากไร้เช่นนี้ได้โดยการ บริจาคมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบุ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ของภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล โดยช่องทาง https://forms.gle/D3C2UMN7T6DxREV66

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment