โครงสร้างการปฏิบัติงาน

งานแผนและงบประมาณ

รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณบดี


นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมวะสา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ)
ปฏิบัติงาน : ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ผลการปฏิบัติงาน
e-mail : arunrut.tum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7597

นางสาวจีรนันท์ สุขสุนทรีย์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
e-mail : jeeranan.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7598

นางสาวสุมิตรา สุบินประเสริฐ
ตำแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ
จัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์ติดตามโครงการ
และตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ ในแผนยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์
บันทึกรหัสหน่วยงานระบบ OM
E-mail : sumittra.sub@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7598

นางสาวพชร รัตนทองสิน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ส่วนงาน
การเยี่ยมชมส่วนงานฯ (PA – Visit)
และ PA ของภาควิชาติดตามโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
E-mail : phachara.raa@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7596

นางสาว ณธรา ทวีศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยงบประมาณและต้นทุน
ปฏิบัติงาน : กำกับดูแล ตรวจสอบ และวิเคราะห์งบประมาณ
จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติการ (PA) ส่วนงาน
e-mail : e-mail : nathara.taw@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7596

นางสาวชาลี วิเศษ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : วิเคราะห์ต้นทุน ในระบบ DT- ERP Module CO
e-mail : shalie.vis@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7597

นางสาวพิมลพรรณ ตัวงาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ปฏิบัติงาน : วิเคราะห์ต้นทุน ในระบบ DT- ERP Module CO
e-mail : pimolpan.tua@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7597

นางสาวจรรยา บุญเทศศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน : บันทึกการจองงบประมาณ
ในระบบ DT-ERP Module FM
e-mail : junya.boo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7595

นางกันต์ฤทัย วิชญาณวรวุฒิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน : บันทึกการจองงบประมาณ
ในระบบ DT-ERP Module FM
e-mail : kanruethai.wic@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7595

นางสาวพิมพ์นารา เลิศปิยะนันทกูร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน : วิเคราะห์งบประมาณ
และบันทึกงบประมาณ ในระบบ DT-ERP Module FM
e-mail : pimnarason.lea@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน : 0-2200-7597