วิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุ การพัฒนายาจาก
พืชสมุนไพร
งานวิจัยอณูเภสัชวิทยา/
อณูชีววิทยา
งานวิจัยเภสัช
วิทยาคลินิก
ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 

 

งานวิจัยเภสัชวิทยา คลินิก

ภาควิชามีงานวิจัยเภสัชวิทยาคลินิกที่เกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อใช้รักษาและป้องกันโรคในช่องปาก โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง แล้วหลายเรื่องเช่น

 

1. โครงการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรชาเขียวในมนุษย์มี 2 เรื่อง
– พ.ศ. 2552-2553 ทดสอบประสิทธิภาพเจลผสมสารสกัดชาเขียวต่อการรักษาโรคปริทันต์
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ. วนิดา แสงอลังการ / รศ.สุภาณี รัศมีมาศเมือง / อ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
– พ.ศ. 2551 ทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาอมบ้วนปากผสมสารสกัดชาเขียวต่อการระงับกลิ่นปาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ. วนิดา แสงอลังการ / รศ.สุภาณี รัศมีมาศเมือง

 

2. โครงการวิจัยระดับอณูชีววิทยาช่องปาก มีโครงการวิจัยที่ทำการทดลองในหนู 3 เรื่อง 
– ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2553-2554 การพัฒนาโมเดลสำหรับศึกษาวิจัยโรคที่เกิดจากการสูดดมควันบุหรี่ในสัตว์ทดลอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
– พ.ศ. 2551 ทดสอบหาสารสื่อตัวกลางที่เป็นสาเหตุในการทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบในหนูที่ได้รับควันบุหรี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
– พ.ศ. 2550 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรชาเขียวต่อการป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ ในหนูที่ได้รับควันบุหรี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

3. โครงการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของยาสีฟันผสมไตรโคซาน
– พ.ศ. 2549 ทดสอบประสิทธิผลของยาสีฟันผสมไทรโคซานต่อการควบคุมคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในหญิงมีครรภ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ. เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

 

pharmacology

 

 

โครงการวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์รายวิชา DTID321, 431, 451 และหลักสูตรหลังปริญญา

 

พ.ศ. 2554
1. โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของสารลดภาวะฟันเสียวต่อเนื้อฟันที่เผยผึ่งในห้องปฏิบัติการและความรู้สึกเจ็บปวดในมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
2. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการได้รับควันบุหรี่มืองสองต่อการตอบสนองของแผลอวัยวะปริทันต์ในหนูทดลอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ. 2553
1. โครงการวิจัยเรื่อง วิธีการหาปริมาณโพแทสเซียมในของเหลวของเนื้อเยื่อในโพรงฟันมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ 
2. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการได้รับควันบุหรี่มือสองต่อการหายของแผลอวัยวะปริทันต์ในหนูทดลอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ. 2551
1. โครงการวิจัยเรื่อง Effect of adrenaline and coldness on gingival-blood-flow in Humans
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ 
2. โครงการวิจัยเรื่อง Effect of Iontophores of 20% Lidocaine through Carious Dentine in Human
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ 
3. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณโปตัสเซียมไอออนในยาสีฟันชนิดต่างๆ ที่ใช้รักษาอาการเสียวฟัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

 

พ.ศ. 2550
1. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณโปตัสเซียมในยาสีฟันแก้เสียวฟัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

 

พ.ศ. 2548
ผลของสารแคบไซซินและแอดรีนาลีนต่อปริมาณการไหลของเลือดในเหงือกมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

 

พ.ศ. 2547
ผลของสารสกัดจากพริกต่อต่อปริมาณการไหลของเลือดในเหงือกมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment