วิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุ การพัฒนายาจาก
พืชสมุนไพร
งานวิจัยอณูเภสัชวิทยา/
อณูชีววิทยา
งานวิจัยเภสัช
วิทยาคลินิก
ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 

 

อณูชีววิทยาช่องปาก

ภาควิชามีงานวิจัยที่ดำเนินการในสาขาอณูชีววิทยาช่องปาก ดังนี้ โครงการวิจัยอณูชีววิทยาช่องปากที่ได้รับทุนในรอบ 10 ปีย้อนหลัง

 

พ.ศ.2557
ทุน Motomiya family foundation เรื่อง “The effects of fibroblast growth factor on an integral membrane protein expression in endothelial cells”
ผู้รับผิดชอบโครงการผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2557-2559
ทุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง “ชีวปริมาณการออกฤทธิ์ของไนตริกออกไซด์และการทำงานของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีภาวะความดัน ในหลอดเลือดแดงที่ปอดสูง”
ผู้รับผิดชอบโครงการอ.ดร.สิรดา ศรีหิรัญ

 

พ.ศ.2556
ทุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ MOU เรื่อง “High Mobility Group Box-1 as a therapeutic target in periodontal disease”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2555-2557
ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “ผลของการสัมผัสแคดเมียมเรื้อรังต่อไนตริกออกไซด์และออกซิเดทีพเสตรท”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…อ.ดร.สิรดา ศรีหิรัญ และ ผศ.ดร.นพ.ณัฐวุธ สิบหมู่

 

พ.ศ.2555
ทุนเอกชนบริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด เรื่อง “ผลของไอระเหยของสารเมธิลเมตราคริเลตต่อการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์แมคโครฟาจ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2554
ทุนเอกชน บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด เรื่อง “The effect of volatiled methylmethacrylate on murine macrophage cell culture”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนมหาวิทยาลัยคาโกชิมา
เรื่อง “Impact of secondhand-smoke on thrombomodulin expression and oxidative stress: beyond current therapeutic options”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนมหาวิทยาลัยคาโกชิมา
เรื่อง “The effect of Prunus mume Sieb. Et Zucc on bone remodeling and related signal transduction”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนมหาวิทยาลัยคาโกชิมา
เรื่อง “Discovery of novel biomarker in periodontitis: implication in autoimmunity”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
เรื่อง “Beyond neurological disease: New targets for edaravone”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
เรื่อง “Potential of edaravone for neuroprotection in neurologic diseases that do not involve cerebral infarction”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
เรื่อง “HMGB1 as a therapeutic target in spinal cord injury: A hypothesis for novel therapy development”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง “Inhibition of HMGB1 translocation by green tea extract in rats exposed to environmental tobacco smoke”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2553
ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง “ผลการสูดดมควันบุหรี่มือสองต่อการเกิดรอยโรคมะเร็งผิวหนังในโมเดลหนูขาวใหญ่”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2552

ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “Effects of locally-delivered gel containing a unique formulation of antioxidant on Pro-inflammatory cytokine High Mobility Group Box1 (HMGB1) and Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) level in gingival crevicular fluid from periodontis patients”

ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2551
ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง “Effects of locally-delivered gel containing a unique formulation of antioxidant on Pro-inflammatory cytokine High Mobility Group Box1 (HMGB1) and Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) level in gingival crevicular fluid from periodontis patients”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2550
ทุนองค์การอนามัยโลก เรื่อง “Pre-clinical evaluation of target protein involvement in periodontitis from smoke inhalation”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนมหาวิทยาลัย มหิดล เรื่อง “immunolocalization and inducible of Aquaporin1 (AQP1) in the gingival epithelium of smokers with periodontitis ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2547
ทุนจาก Pharmaceutical Company ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ” The effect of tumour necrosis factor (TNF-) converting enzyme (TACE) on virulence of inflammation and its ability to function as a target for periodontitis therapy”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2544
ทุนกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ” The effect of a unique formulation of antioxidant to serum level of pro-inflammatory cytokines in cigarette smoke inhalation rat model ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

pharmacology

pharmacology

 

pharmacology

pharmacology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment