ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ระบบรายงานอุบัติการณ์และความเสี่ยง

หน่วยบริหารความเสี่ยง

 

ความเป็นมางานบริหารความเสี่ยง

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 – 2559 โดยตามยุทธศาสตร์ที่ 8 Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน เป้าประสงค์หลักเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงภายในในทุกด้าน (ERM) สำหรับเป็นกลไกสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ เพื่อให้คณะสามารถลดความเสี่ยงและมีความพร้อมในการพัฒนาไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง คณะจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง