บุคลากรงานทรัพยากรบุคคล

รศ. ทพ.ยสวิมล  คูผาสุข

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บุคลากร

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นางสาวจินดานนท์ ศิริรัตน์

  ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล  (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ :  02-200-7574
โทรศัพท์ภายใน : 7574
E-mail : jindanon.sir@mahidol.ac.th

ธุรการงานทรัพยากรบุคคล

 นางณัฐกานต์ อันภักดี

  ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
โทรศัพท์ :  02-200-7571
โทรศัพท์ภายใน : 7571
E-mail : Nattakan.anp@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมรักษ์วงศ์
หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: suppaluk.tha@mahidol.ac.th

นางสาวอรอนงค์  กลางณรงค์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: onanong.kln@mahidol.ac.th

 นางสาวสุภาพร รัชตะสมบูรณ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: supaphon.rat@mahidol.ac.th

นายธนรัตน์ หล่อวงศ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: thanarat.low@mahidol.ac.th

นางสาวนภวรรณ เปลื้องนาผล  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7572
โทรศัพท์ภายใน : 7572
E-mail: napawan.plu@mahidol.ac.th

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวนันธิดา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : nuntida.tee@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาภรณ์ นักฟ้อน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : Suphaphorn.nak@mahidol.ac.th

นางสาวศศิธร นิลเลิศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : sasitorn.nin@mahidol.ac.th

นางสาวยุพิน ศรไชยญาติ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : yupin.sor@mahidol.ac.th

นางสาวกนกวรรณ ปานเรือง

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ :  02-200-7577
โทรศัพท์ภายใน : 7577
E-mail : kanokwan.pan@mahidol.ac.th

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นายนวพล  หัสครบุรี

หัวหน้าหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7543

โทรศัพท์ภายใน : 7543

E-Mail : nawapon.hat@mahidol.ac.th

นางจันทิรา  ศิริพิศ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7573
โทรศัพท์ภายใน : 7573

E-Mail : jantira.sir@mahidol.ac.th

นายสุรเสน  สืบจันทร์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7573

โทรศัพท์ภายใน : 7573

E-Mail : surasen.sub@mahidol.ac.th

นางสาวเกตศราภรณ์  บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-200-7573

โทรศัพท์ภายใน : 7573

E-Mail : ketsaraporn.boo@mahidol.ac.th

นายประสาร  แตงทอง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ : 02-200-7652

โทรศัพท์ภายใน : 7652

E-Mail : prasan.tng@mahidol.ac.th

นายบัญชา  ชูเรือง

ตำแหน่ง :  บุคลากร

โทรศัพท์ : 02-200-7652

โทรศัพท์ภายใน : 7652

E-Mail : buncha.cho@mahidol.ac.th

หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล

นางสาวทัศนาลัย  คุ้มอักษร

หัวหน้าหน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : thatsanarai.kum@mahidol.ac.th

นางณิชนันท์ภรณ์  สิริพรทวี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : nichanunporn.sir@mahidol.ac.th

นางสาววรรณวิภา  ไต่เป็นสุข

ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : wanvipa.tai@mahidol.ac.th

นางสาวปุญญิสา  มีเจริญ

ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : punyisa.mea@mahidol.ac.th


นางสุพรรณี จิตต์ภักดี

ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ :  02-200-7576
โทรศัพท์ภายใน : 7576

Email : supunnee.gat@mahidol.ac.th