ติดต่อเรา

งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
เลขที่ 6 ซอยโยธี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

เบอร์โทรศัพท์ ธุรการ งานทรัพยากรบุคคล : 02-200-7571
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล :  02-2007574
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล : 02-2007572
หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : 02-2007573
หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล : 02-2007576
หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล : 02-2007577