ข้อมูลสารเคมี

ลำดับ
ชื่อสารเคมี
สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย
ประเภท
สถานที่
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
SDS
ของแข็ง
ของเหลว
ก๊าซ
1 ถ่านไปฉาย ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น     ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
2 น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น   ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำสะอาด , เมื่อกลืน: ดื่มนม (นมจะช่วยให้พิษเจือจางลง) หรือดื่มน้ำมากๆ (โดยให้จิบที่ละน้อย ) ห้ามทำให้อาเจียน ถ้าผู้ป่วยหมดสติ ห้ามกรอกน้ำหรือของเหลวเข้าปากผู้ป่วย ถ้าหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจ และรีบนำส่งแพทย์
3 Absolute alcohol ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) N/A
4 Absolute ethanol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ทำการช่วยหายใจและให้ออกซิเจน , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก หลังจาก15นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที , เมื่อกลืนกิน: ให้ใช้น้ำบ้วนปากขณะผู้ป่วยยังมีสติอยู่ พบแพทย์
5 Acetaldehyde ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก , เมื่อสารเข้าตา: ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที , เมื่อกลืนกิน: ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ ไปพบแพทย์
6 Acetic acid glacial ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4), น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร ไปพบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที ไปพบแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ ไปพบแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน
7 Acetone ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปาก (อ.พริคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , น.เภสัชกรรม (อ.เฉลิมฯ-ช.1) , ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5),), ), น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6),ศูนย์วิจัยทันตวัสดุฯ(อ.วิจัย-ช.5), น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก หลังจาก15นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์
8 Acetonitrile ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5),ศูนย์วิจัยทันตวัสดุฯ(อ.วิจัย-ช.5), น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้พบแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก15นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำจำนวนมากและสบู่ หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ไม่ควรอาเจียน ล้างปากด้วยน้ำสะอาดและพบแพทย์ทันที
9 Acetyl-acetone ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก พบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาทีถอดคอนแทคเลนส์ออก ควรพบจักษุแพทย์ , หลังจากกลืนใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
10 Acrylic Resin For Fatterns ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
11 Adper Single Bond2 ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ทำการช่วยหายใจและให้ออกซิเจน , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก หลังจาก15นาที หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที , เมื่อกลืนกิน: ใช้น้ำสะอาดบ้วนปากขณะผู้ป่วยยังมีสติอยู่ พบแพทย์
12 Agar ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภาคชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) N/A
13 Agarose ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
14 Albumin ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
15 Alcohol 70% ? ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
16 Alcohol 95% ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , ค.ศัลยกรรมช่องปากฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) N/A
17 Alizarin Red S ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง:  ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ขอคำปรึกษาที่เหมาะสมจากแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน
18 all cleaner ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
19 Aluminium hydroxide 25% ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) N/A
20 Aluminium chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ขอคำปรึกษาที่เหมาะสมจากแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ปรึกษาแพทย์
21 Aluminium chloride hexahydrate ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ขอคำปรึกษาที่เหมาะสมจากแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ออก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ปรึกษาแพทย์
22 Aluminium oxalate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
23 Aluminium oxide ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อเข้าตา: ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก , เมื่อกลืนกิน: ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก
24 Aluminium potassium sulphate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก
25 Aluminium sulfate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
26 Amalgam capsule ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
27 2-Amino-2-Methyl-1-propanol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ปรึกษาแพทย์
28 1- Amino-2- naphthol-4-sulfonic acid ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตาะล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
29 Ammonia solution ค.ศัลยกรรมช่องปากฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) มื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าออกทันที ชะล้างผิวหนังน้ำ     หรืออาบน้ำ, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ปรึกษาแพทย์
30 Ammonia solution 25% ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทันที ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน : ให้ล้างปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน และพบแพทย์ทันที
31 Ammonia solution 30% ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทันที ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน : ให้ล้างปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน และพบแพทย์ทันที
32 Ammonia spirit ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.เภสัชกรรม (อ.เฉลิมฯ-ช.1) N/A
33 Ammonium molybdate tetrahydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
34 Ammonium persulfate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
35 Ammonium acetate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าออกทันที ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองให้พบแพทย์, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก กรณีที่รู้สึกไม่สบายให้ปรึกษาแพทย์
36 Ammonium hydroxide 25% ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าออกทันที ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองให้พบแพทย์, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ปรึกษาแพทย์
37 Ammonium bromide ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองให้พบแพทย์, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ปรึกษาแพทย์
38 Ammonium ferric sulfate ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์  ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองให้พบแพทย์, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ปรึกษาแพทย์
39 Ammonium sulfate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ถ้าหายใจได้ลำบากให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้รับอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ปรึกษาแพทย์
40 Ammonium chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
41 Arabinose L(+) ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ถ้าหายใจได้ลำบากให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้รับอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน
42 Argon ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
43 Aromatic Ammonia spirits ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
44 Ar spray ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
45 Articaine 4% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ปริทันตวิทยา (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
46 Asar ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
47 Ascorbic acid ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
48 Azocarmine G ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ถ้าหายใจได้ลำบากให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้รับอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
49 Azure II ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ถ้าหายใจได้ลำบากให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้รับอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือปรึกษาแพงทย์ หากรู้สึกไม่สบาย
50 Bactyl spray ค.ทันตกรรมจัดฟัน (อ.เฉลิมฯ-ช.4) N/A
51 Barium chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
52 Barium sulfate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
53 Barium hydroxide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
54 Benzidine ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
55 Benzoin ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
56 Benzoyl peroxide ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้พบแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมากเป็นเวลา15นาทีและปรึกษาจักษุแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำจำนวนมากและสบู่ หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ไม่ดื่มน้ำ ควรล้างปากด้วยน้ำสะอาดแทน และพบแพทย์ทันที
57 Benzyl salicylate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
58 Biebrich Scarlet ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยรับอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
59 Bis N,N’ -Methylene-bis-acrylamide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยรับอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลน์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
60 Blueing ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
61 Boga Flame GAS ค.ทันตกรรมจัดฟัน (อ.เฉลิมฯ-ช.4) N/A
62 Boric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7),), น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยรับอากาศบริสุทธิ์ ให้ผู้ป่วยพัก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน
63 Bromophenal Blue ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
64 1-Butanol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
65 Cabondioxide ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
66 Cadmium chloride ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
67 Calcium carbonate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยรับอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนในสภาพที่หายใจสะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
68 Calcium chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9),), น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบาก เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมทันที, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก    ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ขอคำปรึกษาแพทย์
69 Calcium chloride dehydrate ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว ปรึกษาแพทย์
70 Calcium hydroxide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ปล่อยให้ผู้ป่วยพัก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ  ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและล้างพื้นที่ผิวที่สัมผัสทั้งหมดด้วยสบู่อ่อนๆและน้ำแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมทันที, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน
71 Calcium lactate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
72 Calcium phosphate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
73 Calcium sulfate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
74 Calcium sulfate hemihydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
75 Camphor phenol ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
76 CAPs (3-[ Cyclohexylamino] -1-propane sulfonic acid) ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
77 Carbopol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
78 Carboxymethylcellulose, sodium salt ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อน, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
79 Carmin ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อน, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
80 Cavity varnish ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
81 Charcoal ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
82 Chloramin T Trihydydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
83 Chlorhexidine 2% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
84 Chlorhexidine 5% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) N/A
85 Chlorhexidine Gluconate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ศัลยกรรมช่องปากฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
86 Chlorhexidine mouthwash ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
87 Chlorhexidine mouthwash 0.12% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
88 Chlorinated soda 2.5% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
89 Chloroform ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็นในกรณีที่รู้สึกไม่สบายให้ปรึกษาแพทย, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
90 Chloroxylenol 4.8% (Dettol) ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.รังสีวิทยาฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
91 Citric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
92 Clinicare UlTra Disinfectant Towelettes ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
93 Clove oil ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
94 Commassie brillant blue ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
95 Compound bensin tirctore ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.เภสัชกรรม (อ.เฉลิมฯ-ช.1) N/A
96 Congo red ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อน, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก, เมื่อเข้าตา:: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม
97 Correction Pen ZLC1S6 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
98 Copper II sulfate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
99 Correction Pen ZLC1S6 ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
100 Crack Detector canal locater “Methylene B” ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ปริทันตวิทยา (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก  ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก หากยังไม่ดีขึ้นขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม
101 Crystal fast violet ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
102 Crystal violet ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว ปรึกษาแพทย์
103 Crystal violet acetate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
104 Cyanosine ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
105 Deconex power zyme ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) N/A
106 Dental Model Resin ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
107 Dental SG Resin ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
108 Dental Stone Type 3 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
109 Dental Stone Type 4 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) N/A
110 Developer ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.รังสีวิทยาฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
111 Dextran ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
112 dibutyl sebacate ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
113 Dichloromethane ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) มาตรการปฐมพยาบาลทั่วไป : มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง,         เมื่อสูดดม: ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมทันที, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม
114 Diethyl ether ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม:  เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก. โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย, เมื่อสัมผัสผิวหนัง:  ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที การรับสัมผัสซ้ำอาจทำให้ผิวหนังแห้งหรือผิวแตก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
115 Diethyl sulfoxide ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) N/A
116 Digoxigenin ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
117 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-1-alanine ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
118 7,12-Dimethyl benz[a] anthracene ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
119 P-Dimethylaminobenzaldehyde ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม:  ให้ผู้ป่วยสูดอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อน, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากๆ, เมื่อเข้าตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
120 Dimethylsulfoxid (DMSO) ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว ปรึกษาแพทย์ หลังจากนั้นให้กินคาร์บอนกัมมันต์ปริมาณ 20-40กรัม/200-400มิลลิลิตร
121 Di-n-bytylphthalate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
122 Dioxane ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
123 Diphenylamine ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม:  ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันทีเปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที
124 Direct red ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
125 Disclosing paste ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
126 Disclosing paste ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
127 Disinfectant Towelettes ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
128 Disodium tetraborate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
129 Divifoper ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
130 DL-Lactic acid ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที
131 Ecoteric T20 (Tween) ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) N/A
132 EDTA 17% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) เมื่อสูดดม: ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน: ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก
133 E-GUARD ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
134 E-GUM ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
135 Endo Cal ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
136 Enzymatic Cleaner ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
137 Eosin ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
138 Eosin gelblich ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
139 Erythrosine 6% ภ.ทันตกรรมชุมชน (อ.พรีคลินิก-ช.1) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมทันท, หลังจากกลืน: ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
140 Ethanol ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย2แก้ว
141 Ethanol 95% ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
142 Ethyl acetate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก  โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
เมื่อรู้สึกไม่สบาย, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที การรับสัมผัสซ้ำอาจทำให้ผิวหนังแห้งหรือผิวแตก, เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก กรณีที่รู้สึกไม่สบายให้ปรึกษาแพทย์
143 Ethylenediaminetetra acetic acid [EDTA] ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
144 Ethyl Alcohol 70% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.เภสัชกรรม (อ.เฉลิมฯ-ช.1) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
145 Ethyl Alcohol 95% ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด และพบแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด และห้ามปฐมพยาบาลด้วยวิธีปากต่อปาก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้นำส่งแพทย์
146 Ethyl cellulose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
147 Ethyl chloride ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) N/A
148 Ethylendiamin ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
149 E-shell ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
150 Eucalyptus oil ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
151 Fast green FCF ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
152 Ferric chloride anhydrous ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก  ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
153 Ferric perchlorate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
154 Fix Adhesine Alginate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
155 Fixer ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.รังสีวิทยาฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
156 Fluoride paste ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
157 Formamide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก หากรู้สึกไม่ดีขึ้นให้ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที  ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ขอคำปรึกษาจากแพทย์
158 Formaldehyde solution ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4),น.บริการสถานที่และฯ (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ทันที หากผู้ป่วยมีการหยุดหายใจให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน หากมีการระคายเคืองให้พบแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน : ให้ดื่มเอธานอล(เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์40% ประมาณ 0.3 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว1กิโลกรัม/1ชม.)
159 Formalin cone. ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ค.ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
160 Formic acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที, หลังจากกลืน: ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ห้ามให้อาเจียน โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
161 Form labs Clear ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
162 Formocresol ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) N/A
163 Fuchsine Acid ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม., เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: บ้วนปากด้วยน้ำ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม ห้ามทำให้อาเจียน
164 Fuchsine Basic ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: บ้วนปากด้วยน้ำ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม ห้ามทำให้อาเจียน
165 Galactose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน
166 Gallocyanine ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
167 Gelatin ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
168 Genner’s stain ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
169 Gentian violet ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมทันที, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม
170 Gidex OPA ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
171 Giemsa’s azur eosin methylene blue solution ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ทันที หากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน / ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที, เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์, หลังจากกลืน: อากาศบริสุทธิ์ ให้ดื่มเอธานอล (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 40% จำนวน 1 แก้ว) ปรึกษาแพทย์ทันที (แจ้งแพทย์ว่ามีการรับประทานเมธานอลเข้าไป) เฉพาะกรณีที่ยกเว้น ถ้าไม่สามารถพบแพทย์ภายในหนึ่งชั่วโมง ทำให้เกิดการอาเจียน (เฉพาะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์) และให้ดื่มเอธานอลอีกครั้ง (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 40% ประมาณ 0.3 มล. /น้าหนักตัว 1 กก. / ชั่วโมง)
172 Giemsa’s stain ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
173 Glade ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
174 Glucose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน
175 Glucose Monohydrous ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) N/A
176 L- Glutamic acid hydrochloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
177 Glycerin Borex 12% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
178 Glycerine ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
179 Glycerol ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน
180 Gobble Plus ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.ปริทันตวิทยา (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
181 Goggle plus ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) N/A
182 Gum xanthan ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา:  ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก
183 Hematoxylene ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
184 Hematoxylin ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที, เมื่อเข้าตา:   ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที.
185 HEPES ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก , หลังจากกลืน: ชะล้างปาก
186 Heptane ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา:  ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที.
187 Hexadecane ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ผู้ป่วยรับอากาศบริสุทธิ์ พัก นําส่งแพทย์, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชถอดเสื้อผ้าที่เป็นอนสารเคมีออก ล้างและทําความสะอาดผิวหนัง
ด้วยาฃน้ำและสบู่, เมื่อเข้าตา:  ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างตาด้วยน้ำมากๆเป็นเวลาหลายนาที นำส่งแพทย์, หลังจากกลืน: บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
188 Hexadecyl pyridinium chloride monohydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
189 Hexamethyl-disiloxane ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก , หลังจากกลืน: ชะล้างปากด้วยน้ำสะอาด  ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม
190 Hexane ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์มื่อรู้สึกไม่สบาย, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
191 n-Hexane ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์มื่อรู้สึกไม่สบาย, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
192 L- Histidine monohydrochloride monohydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก
193 Hyagarose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) N/A
194 Hydrex surgical scrub ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) เมื่อสูดดม: นำผู้ป่วยพบแพทย์, เมื่อสัมผัสผิวหนัง:ชะล้างด้วยน้ำ, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำ, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก และพบแพทย์
195 Hydrochloric acid ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4),น.บริการสถานที่และฯ (อ.4 ช.6) เมื่อสูดดม: ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ปล่อยให้ผู้ป่วยพัก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก
196 Hydroquinone ค.ตรวจพิเคราะห์ฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) มาตรการปฐมพยาบาลทั่วไป : มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง,        เมื่อสูดดม: : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก, เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที, หลังจากกลืน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
197 Hydroxyethyl cellulose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน: ชะล้างปากด้วยน้ำ หากรู้สึกไม่ดีให้พบแพทย์
198 Hydroxyapatite ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้อากาศบริสุทธิ์, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที, เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
199 Hydrochloric acid 36% ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
200 Hydrochloric acid 37% ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9),น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
201 Hydrogen peroxide 5.7% ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
202 Hydrogen peroxide 7% น.เภสัชกรรม (อ.เฉลิมฯ-ช.1) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
203 Hydrogen peroxide 30% ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.ศัลยกรรมช่องปาก (อ.เฉลิม-ช.3) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
204 P- Hydroxybenzoic acid hydroxide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
205 L-hydroxyprolin ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด
206 N-2- hyfroxychinolin ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
207 Imidazol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวกโทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำ โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , หลังกลืนกิน: ล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย ห้ามทำให้อาเจียน โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
208 Impregum Penta Soft ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
209 Indomethacin ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
210 Instru plus ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
211 Iodine ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
212 Iodine cresublimed ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
213 Iron (III) chloride hexahydrate ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
214 Iron (II) sulfate heptahydrate ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
215 Isopropanol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอดและนำส่งแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมากเป็นเวลา10นาที พร้อมกระพริบตาถี่ๆขณะทำการล้างและปรึกษาจักษุแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำจำนวนมากอย่างน้อย15นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีออก , เมื่อกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพื่อเจอจางสารในช่องท้อง ห้ามให้กินนมหรือน้ำมัน และนำส่งแพทย์
216 Isoamyl alcohol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
217 Kaolin ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
218 Kavo Spray ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (อ.วิจัย-ช.1,2,3) , ค.ทันตกรรมจัดฟัน (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
219 Lactic acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม : ถ้าหายใจลำบาก เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , หลังการกลืนกิน: ชะล้างปาก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม
220 Lactose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังการกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด
221 Lanthanum chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) หลังการกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
222 Lead acetate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
223 Lidocaine 10% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ปริทันตวิทยา (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
224 Light green ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที , หลังการกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด
225 Litium carbonate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
226 Loxol fast blue ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
227 L- Lysine monohydrochloride ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
228 Magnesium chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9),น.บริการสถานที่และฯ (อ.วิจัย ช.6) N/A
229 Magnesium chloride-Hexahydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย2แก้ว หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
230 Magnesium sulphate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ , เมื่อเข้าตา: รีบล้างตาทันทีออกด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย15นาที ปรึกษาจักษุแพทย์ , หลังจากกลืน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาดประมาณมากๆ ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย2แก้ว หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
231 Maleic acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ปรึกษาแพทย์, เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์, หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย2แก้ว หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
232 Malt extract ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าท่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
233 Maltose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำ ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
234 Manganese II Chloride-4-hydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
235 Mannitol ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก
236 D[+] Mannose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด
237 Mayer hematoxylene solution ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) N/A
238 MD-500 service F1 ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ทันตกรรมชุมชน (อ.พรีคลินิก-ช.1) N/A
239 Mepivacaine 2% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ปริทันตวิทยา (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
240 2-Mercaptoethanol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
241 Mercuric chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , เมื่อกลืนกิน: ให้ดื่มน้ำ(ประมาณสองแก้ว) ปรึกษาแพทย์ทันที เฉพาะในกรณียกเว้นถ้าหากว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลได้ภายใน 1 ชั่วโมง ให้กระตุ้นให้อาเจียน (เฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่) ให้ activated charcoal (ละลายน้ำ 10% ประมาณ 20-40 กรัม) และพบแพทย์ด่วน ห้ามทำให้เป็นกลาง
242 Mercuric iodide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
243 Mercuric oxide ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
244 Mercury (II) oxide ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
245 Mercury (Triple distilled) ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
246 Metaphosphoric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
247 Methanol (HPLC) ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) , ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (อ.วิจัย-ช.1,2,3) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) , ค.ทันตกรรมจัดฟัน (อ.เฉลิมฯ-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณที่ผิวสัมผัสกับสารเคมีและล้างต่อด้วยสบู่ หากมีการระคายเคืองให้พบแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน : การกินเมทานอลจะมีอาการเกิดขึ้นภายใน 18-24 ชม. และอาจมีอันตรายถึงตาย ห้ามล้วงคอให้อาเจียน
248 Methyl blue ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
249 Methylene bis acrylamide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
250 Methyl cellulose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
251 Methyl green ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมทันที , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม ห้ามทำให้อาเจียน
252 Methyl 4-hydroxybenzoate ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
253 Methyl methacrylate monomer ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ หากหยุดหายใจให้นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ใช้สบู่และน้ำจำนวนมากล้างบริเวณที่ผิวสัมผัสกับสารเคมี หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวัง , หลังจากกลืน: ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามกลืนน้ำควรใช้น้ำล้างปาก และปรึกษาแพทย์ทันที
254 Methyl methacrylate polymer ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4), เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ หากหยุดหายใจให้นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ใช้สบู่และน้ำจำนวนมากล้างบริเวณที่ผิวสัมผัสกับสารเคมี หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวัง , หลังจากกลืน: ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามกลืนน้ำควรใช้น้ำล้างปาก และปรึกษาแพทย์ทันที
255 Methyl orange ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , เมื่อกลืนกิน: ให้ดื่มน้ำ(ประมาณสองแก้ว) ปรึกษาแพทย์ทันที เฉพาะในกรณียกเว้นถ้าหากว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลได้ภายใน 1 ชั่วโมง ให้กระตุ้นให้อาเจียน (เฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่) ให้ activated charcoal (ละลายน้ำ 10% ประมาณ 20-40 กรัม) และพบแพทย์ด่วน
256 Methyl paraben น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์หากผู้ป่วยหยุดหายใจ  ให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนถ้าจำเป็น นำส่งแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีโทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ให้ล้างน้ำเปล่าโดยเบิ่งตาให้กว้าง ปรึกษาจักษุแพทย์หากจำเป็น , หลังจากที่กลืนลงไป: อากาศบริสุทธิ์ให้ดื่มเอธานอล (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 40% จำนวน 1 แก้ว) ปรึกษาแพทย์ทันที (แจ้งแพทย์ว่ามีการรับประทานเมธานอลเข้าไป) เฉพาะกรณีที่ยกเว้น ถ้าไม่สามารถพบแพทย์ ภายในหนึ่งชั่วโมง ทำให้เกิดการอาเจียน (เฉพาะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์) และให้ดื่มเอธานอลอีกครั้ง (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 40% ประมาณ0.3 มล./น้ำหนักตัว1กก./ชั่วโมง)
257 Methyl red ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
258 Methyl salicylate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่ายและชะล้างด้วยน้ำ ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
259 Metol ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือเป็นผื่นคัน ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
260 Mineral oil ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
261 Molecular sieve ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
262 Monoacetin ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
263 Mounting media ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
264 MTT (Thiazolyl blue) ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) N/A
265 Mythyl ethyl ketone ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
266 2-Naphthol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
267 di-natriumhydrogenphosphat ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) N/A
268 Neutral Red ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว ปรึกษาแพทย์
269 Nitric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4),น.บริการสถานที่และฯ (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
270 Nitrogen ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
271 N.S.S.O 9% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ปริทันตวิทยา (อ.เฉลิมฯ-ช.5) N/A
272 Nuclear fast red ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้โทรไปที่ศูนย์ควบคุมยาพิษหรือแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
273 Oil red O ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน : ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์
274 Orang G ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
275 Orcein ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์
276 Orcinol monohydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
277 Orthocryl (Monomer) ? ค.ศัลยกรรมช่องปากฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
278 ortho-Phosphoric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
279 Osmic acid ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวกโทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ และชะล้างด้วยน้ำ โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , หลังกลืนกิน: ชะล้างปากโทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน
280 Oxalic acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ปรึกษาแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากดื่มแล้ว ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
281 Oxy Diethanol ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
282 Paraffin ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์
283 Paraformaldehyde purified ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว ปรึกษาแพทย์ หลังจากนั้นให้กินคาร์บอนกัมมันต์ปริมาณ 20-40กรัม/200-400มิลลิลิตร
284 Paraplast ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
285 Perchloric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9),น.บริการสถานที่และฯ (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
286 Permount ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
287 Periodic acid ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
288 Phenol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที เก็บรักษาโดยเฉพาะที่เร่งด่วน , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , เมื่อกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน
289 Phenol red ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม
290 Phosphomolibdie acid ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
291 Picric acid ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ถ้ายังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อกลืนกิน : ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
292 Polyether Adhesive ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
293 Ponceau S ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์
294 Pose all cleaner ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมจัดฟัน (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
295 Potassium acetate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์
296 Potassium boron fluoride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
297 Potassium bromide ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง:  ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก หากผิวหนังได้รับการระคายเคืองควรพบแพทย์เพื่อรักษา , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ หลังจากกลืน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
298 Potassium carbonate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง:  ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก หากผิวหนังได้รับการระคายเคืองควรพบแพทย์เพื่อรักษา , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที . ถอดคอนแทคเลนส์ ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ หลังจากกลืน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด
299 Potassium chromium (III) sulfate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก , เมื่อเข้าตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, หลังจากกลืน: ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก ไม่ควรทำให้อาเจียน
300 Potassium chloride ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
301 Potassium dichromate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนถ้าจำเป็น นำส่งแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
302 Potassium dihydrogen orthophosphate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำ ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
303 Potassium dihydrogen phosphate ไม่มีส่วนประกอบที่อันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1907/2006 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
304 Potassium ferricyanide ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้ หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
305 Potassium fluoride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
306 di-Potassium hydrogen phosphate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภาคชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9),น.บริการสถานที่และฯ(อ.วิจัย ช.6) N/A
307 Potassium hydrogen phthalate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
308 Potassium hydroxide ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4), น.บริการสถานที่และฯ (อ.4 ช.6) เมื่อสูดดม: จัดให้มีอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีที่สงสัยหรือเมื่ออาการยังมีอยู่ ให้ไปพบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: จำเป็นต้องให้แพทย์บำบัดรักษาทันทีเพราะอาการบาดเจ็บจากการกัดกร่อนที่ไม่ได้รับการบำบัดจะรักษาให้หายได้ยาก , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ในกรณีที่สงสัยหรือเมื่ออาการยังมีอยู่ ให้ไปพบแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ให้ล้างปาก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
309 Potassium iodate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: จัดให้มีอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีที่สงสัยหรือเมื่ออาการยังมีอยู่ ให้ไปพบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ในกรณีที่สงสัยหรือเมื่ออาการยังมีอยู่ ให้ไปพบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ในกรณีที่สงสัยหรือเมื่ออาการยังมีอยู่ ให้ไปพบแพทย์ , หลังกลืนกิน: ให้ล้างปาก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
310 Potassium iodide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้ หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
311 Potassium metabisulphite ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
312 Potassium oxalate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ปรึกษาแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
313 Potassium permanganate ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยนำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มนำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
314 Potassium peroxodisulfate ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลริน/ฝักบัว ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน : ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์
315 Potassium sulfate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างด้วยสบู่และน้ำ , เมื่อเข้าตา: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย15นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ดื่มน้ำตามอย่างน้อย2แก้ว รีบไปพบแพทย์
316 Potassium sodium tartrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
317 Potassium tetraoxalate dihydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
318 Potassium thiocyanate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4),น.บริการสถานที่และฯ (อ.4 ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ทำการผายปอดแบบปากต่อปากหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ อาจใช้หน้ากากออกซิเจน แล้วรีบปรึกษาแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ปรึกษาแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืนกิน , ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์ หลังจากนั้นให้กิน คาร์บอนกัมมันต์ปริมาณ 20-40 กรัมละลายในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร
319 Povidone Iodine 10% ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.เภสัชกรรม (อ.เฉลิมฯ-ช.1) , ค.ศัลยกรรมช่องปาก (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ควรพบจักษุแพทย์ , หลังจากกลืน:ใช้น้ำสะอาดบ้วนปาก หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
320 Power zyme ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
321 Press-E-Cast ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
322 Propylene glycol ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบาก เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสมทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อกลืนกิน: ชะล้างปากด้วยน้ำสะอาด ห้ามทำให้อาเจียน
323 Propan-2-ol (Isopropanol) ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนและนำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย15นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออกทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย10นาที นำส่งแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพื่อไปเจือจางสารในช่องท้อง ห้ามให้กินนมหรือน้ำมันที่ย่อยสลายได้ นำส่งแพทย์
324 Propanol น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนและนำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย15นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออกทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย10นาที นำส่งแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพื่อไปเจือจางสารในช่องท้อง ห้ามให้กินนมหรือน้ำมันที่ย่อยสลายได้ นำส่งแพทย์
325 Propyl paraben ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
326 Q-Bac ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
327 Quinol (Hydroquinone) ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
328 Racestyptine ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
329 Rapid Multi-Enzyme cleaner ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) N/A
330 Resin Bv-004 Pink Dental ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
331 Renferl Scanspray ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
332 Resorcinol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
333 Root canal powder ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
334 Saccharose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
335 Safranine ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , มาตรการปฐมพยาบาลหลังจากการสัมผัสดวงตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
336 Salicylic acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที , หลังกลืนกิน: ล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
337 Saponin weinB rein ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
338 Semicarbazide hydrochloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ให้ดื่มน้ำ(ประมาณสองแก้ว) ปรึกษาแพทย์ทันทีเฉพาะในกรณียกเว้นถ้าหากว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลได้ภายใน 1 ชั่วโมง ให้กระตุ้นให้อาเจียน (เฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่) ให้ activated charcoal (ละลายน้ำ 10% ประมาณ 20-40 กรัม) และพบแพทย์ด่วน
339 Silver nitrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที พบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที พบแพทย์ , หลังจากกลืน: ขณะมีสติให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
340 Sodium acetate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ,เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
341 Sodium arsenite ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ปรึกษาแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ หลังจากดื่มแล้ว ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
342 Sodium azide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลน์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
343 Sodium benzoate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา : ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
344 Sodium bicarbonate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำอุ่น , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำเป็นเวลานาน ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด ห้ามทำให้อาเจียน หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
345 Sodium bisulfite ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
346 Sodium bromide ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
347 Sodium carbonate anhydrous ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
348 Sodium chloroaurate ? ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
349 tri-Sodium citrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
350 Tri-Sodium citrate dihydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
351 Sodium cyanide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ทันที หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , ถ้ากลืนกิน: ให้ดื่มน้ำ(ประมาณสองแก้ว) ปรึกษาแพทย์ทันที เฉพาะในกรณียกเว้นถ้าหากว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลได้ภายใน 1 ชั่วโมง ให้กระตุ้นให้อาเจียน (เฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่) ให้ activated charcoal (ละลายน้า 10% ประมาณ 20-40 กรัม) และพบแพทย์ด่วน
352 Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
353 Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
354 Sodium dihydrogen phosphate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อย 2 แก้ว และหลีกเลี่ยงการอาเจียน
355 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
356 Sodium dodecyl sulfate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
357 Sodium fluoride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อสูดดม: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อกลืนกิน: ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
358 Sodium hydrogen carbonate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5),น.บริการสถานที่และฯ (อ.4 ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , หลังจากกลืน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
359 di-Sodium hydrogen orthophosphate anhydrous ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
360 di-Sodium hydrogen phosphate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้าไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
361 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: บ้วนปากด้วยน้ำ ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์
362 Sodium hydroxide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4),ศูนย์วิจัยทันตวัสดุฯ(อ.วิจัย-ช.5),น.บริการสถานที่และฯ (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมากอย่างน้อย15นาที/อาบน้ำ ปรึกษาแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย15นาที ถอดคอนแทคเลนส์ หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาจักษุแพทย์ , หลังจากกลืน : ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ ห้ามทำให้อาเจียนและไม่ควรทานถ่านกัมมันต์ และพบแพทย์ทันที
363 Sodium Hypochloride ค.ทันตกรรมเด็ก (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยหนึ่งแก้ว และหลีกเลี่ยงการอาเจียน
364 Sodium Hypochlorite Solution 10% ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
365 Sodium iodate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ. ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
366 Sodium lauryl sulphate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
367 Sodium metabisulfite ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
368 Sodium nitrite ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , เมื่อกลืนกิน: ให้ดื่มน้า(ประมาณสองแก้ว) ปรึกษาแพทย์ทันที เฉพาะในกรณียกเว้นถ้าหากว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลได้ภายใน 1 ชั่วโมง ให้กระตุ้นให้อาเจียน (เฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่) ให้ activated charcoal (ละลายน้า 10% ประมาณ 20-40 กรัม) และพบแพทย์ด่วน ห้ามทำให้เป็นกลาง
369 Sodium periodate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือเป็นผื่นคัน ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก. ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์.
370 Sodium saccharin ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
371 Sodium succinate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
372 Sodium sulfate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
373 Sodium sulfate anhydrous ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให ้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืนกิน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
374 Sodium tartrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
375 Sodium tartrate dibasic dihydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
376 Sodium tetraborate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
377 Sodium tetraborate decahydrate ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ปรึกษาแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
378 di-Sodium tetraborate decahydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว ปรึกษาแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
379 di-Sodium tartrate dihydrate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
380 Sodium thiosulphate ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันทีล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
381 Sodium tungstate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ. ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ. ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที. ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก. โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย.
382 tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ. ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที. ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก. โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
383 Soluble starch ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
384 Sonax (น้ำมันอเนกประสงค์) ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (อ.วิจัย-ช.1,2,3) N/A
385 Sorbic acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
386 D-sorbitol ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก. โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
387 Strontium chloride hexahydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
388 Sudan IV ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก. โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
389 Sulfuric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4),น.บริการสถานที่และฯ (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
390 Superoxal ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
391 Surgical ointment ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
392 Talbot’s solution ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ทันตกรรมชุมชน (อ.พรีคลินิก-ช.1) , ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
393 Talcum powder ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ถ้าผิวหนังเกิดการระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าต่า: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ. ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
394 Tannic acid ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก , เมื่อกลืนกิน:  ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
395 Tartaric acid ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , เมื่อกลืนกิน:  ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
396 Thiazolyl blue tetra zolium bromide ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ หากหยุดหายใจให้นำส่งแพทย์ทันที , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก และพบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย15นาที และปรึกษาจักษุแพทย์ , หลังจากกลืน : ไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ ล้างปาก และพบแพทย์
397 Thymol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
398 Thionin ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที. ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
399 Tincture iodine ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
400 Titanium dioxide ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว และถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
401 Toluene ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย15นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีออก , เมื่อเข้าตา: ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย10นาที นำส่งแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้กินนมหรือน้ำมันที่ย่อยสลายได้ ทำให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก นำส่งแพทย์
402 Toluidine blue ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อย2แก้ว หากอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
403 Tricalcium phosphate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
404 Triethylamine ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ทันทีหากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันทีถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
405 Triolein ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
406 2,4,6-Trinitrophenol (Picric acid) ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) N/A
407 Tris ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) N/A
408 Tris[hydroxymethyl]amino-methane ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย2แก้ว และถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
409 Triton X-100 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที , เมื่อกลืนกิน: ระวังถ้าผู้ป่วยอาเจียน ระวังการสำลัก พยายามให้หายใจสะดวก การสำลักสารเคมี อาจส่งผลให้การทำงานของปอดล้มเหลว โทรตามแพทย์ทันที
410 Trypan blue ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน: ใช้น้ำล้างปากด้วยน้ำ ถ้ายังไม่รู้สึกดีขึ้นให้พบแพทย์
411 Tungstophosphoric acid hydrate ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
412 Tween 20 ไม่มีส่วนประกอบที่อันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1907/2006 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ถอดคอนแท็ตเลนซ์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคืองขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังจากการกลืนกิน: ชะล้างปาก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
413 Umonium ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.วิทยาระบบบดเคี้ยว (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ปริทันตวิทยา (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.ทันตกรรมหัตถการ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
414 Unifast Trad ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ศัลยกรรมช่องปากฯ (อ.เฉลิมฯ-ช.3) N/A
415 Universal adhesive ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.เพรสทีจ (อ.เฉลิมฯ-ช.8) N/A
416 Urea ไม่มีส่วนประกอบที่อันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1907/2006 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์ฯ (อ.วิจัย-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก , หลังจากกลืน : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย2แก้ว หากอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
417 Vital new red ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
418 Vixol Pink ศ.ทันตกรรมดิจิทัล (อ.เฉลิมฯ-ช.3) , ค.ทันตกรรมจัดฟัน (อ.เฉลิมฯ-ช.4) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
419 Water blue (aniline blue) ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างฯ (อ.วิจัย-ช.5) เมื่อสูดดม : เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย ,เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำ ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน : ชะล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน
420 White soft paraffin ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
421 White stevia ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
422 White Vaseline ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ศ.ทันตกรรมรากเทียม (อ.เฉลิมฯ-ช.3) ,ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) N/A
423 Wright’s stain ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) N/A
424 Xanthan gum ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างเบาๆด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ ถ้าผิวหนังเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , เมื่อเข้าตา : ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถ้าตาเกิดระคายเคือง ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม , หลังกลืนกิน : ล้างปากด้วยน้ำสะอาด หากยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
425 Xylene ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.พรีคลินิก-ช.4) , ภ.พยาธิวิทยาช่องปากฯ (อ.วิจัย-ช.7) , ค.ทันตกรรมประดิษฐ์ (อ.เฉลิมฯ-ช.5) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) , ค.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนและนำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย15นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีออก , เมื่อเข้าตา: ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย10นาที พร้อมกระพริบตาถี่ๆขณะทำการล้าง นำส่งแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้กินนมหรือน้ำมันที่ย่อยสลายได้ ทำให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก นำสงแพทย์
426 Xylene cyanol ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , ภ.กายวิภาคศาสตร์ (อ.พรีคลินิก-ช.4) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
427 Xylitol ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) , น.ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อ.เฉลิมฯ-ช.9) N/A
428 D-Xylose ไม่ใช่สารหรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008 ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม : ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที , หลังกลืนกิน : ชะล้างปากด้วยน้ำสะอาด
429 Yeast nitrogen base ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) N/A
430 Zinc acetate ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ , เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
431 Zinc chloride ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว โทรตามแพทย์ทันที , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , หลังจากกลืน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามอย่างน้อยสองแก้วและหลีกเลี่ยงการอาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน โทรตามแพทย์ทันที ห้ามทำให้เป็นกลาง
432 Zirconium nitrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสูดดม: ถ้าหายใจลำบาก เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ , เมื่อเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก , เมื่อกลืนกิน: ชะล้างปากด้วยน้ำสะอาด
433 Zine oxide ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น ค.พิเศษ (อ.เฉลิมฯ-ช.2) , ค.กลาง (อ.เฉลิมฯ-ช.6) เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน , เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร ไปพบแพทย์ , เมื่อเข้าตา: ล้างด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาที หากไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ , เมื่อกลืนกิน: ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ ไปพบแพทย์
434 Zinc sulphate heptahydrate ภ.ชีววิทยาช่องปาก (อ.วิจัย-ช.9) เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว , เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โปรดปรึกษาจักษุแพทย์ทันที ถอดคอนแทคเลนส์ , เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์
435 Benzoyl Peroxide ศูนย์วิจัยทันตวัสดุฯ(อ.วิจัย-ช.5) -กรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยนน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสารและไปพบแพทย์.
– ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่ วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ถ้าเริ่มหายใจลำบากให้นำไปพบแพทย์.
– ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกัน ระหว่างล้าง. ไปพบแพทย์.
436 (R)-(+)-LIMONENE ศูนย์วิจัยทันตวัสดุฯ(อ.วิจัย-ช.5) -เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อ ผ้าที่เปื้อนออกทันที
-เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในนน้ำอย่างน้อย 10 นาที
-เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์
-เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน
437 Polysorbate 80 ศูนย์วิจัยทันตวัสดุฯ(อ.วิจัย-ช.5) N/A
438 Sodium sulphides ศูนย์วิจัยทันตวัสดุฯ(อ.วิจัย-ช.5) -เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อ ผ้าที่เปื้อนออกทันที
-เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในนน้ำอย่างน้อย 10 นาที
439 Aluminiumdihydrogen phosphate กัดกร่อน น.บริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม:  ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันทีเปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที
440 benzyl benzoate Harmful น.บริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม:  ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันทีเปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที
441 citric acid anhydrous Harmful น.บริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม:  ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันทีเปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที
442 hexamethyldisiloxane ไวไฟ น.บริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม:  ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันทีเปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที
443 Magnesiumsulfate heptahydrate ไม่เข้าพวกกับกลุ่มอื่น น.บริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย (อ.วิจัย ช.6) N/A
444 Trichloroactic acid อันตรายต่อสุขภาพ น.บริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย (อ.วิจัย ช.6) เมื่อสูดดม:  ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก, เมื่อสัมผัสผิวหนัง: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันทีเปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากๆ, เมื่อเข้าตา:  ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก ขอคำปรึกษาหรือการรักษาที่เหมาะสม, หลังจากกลืน:  ใช้น้ำสะอาดชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที