Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺)

หมวดที่ 5 ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

 

1.มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั่งภายในและภายนอกอาคาร

1.1 มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
1.2 มีการดำเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
1.3 การจัดการน้ำเสียได้มาตรฐานที่กำหนด
1.4 มีการจัดสวนสร้างความร่มรื่นหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวพิ่มขึ้น 5 %

 

2.มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

2.1 มีช่องทางการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้าน GREEN แก่ผู้มารับบริการ
2.2 มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ

หมวดที่ 6 NUTRITION การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภคในโรงพยาบาล

 

1.สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล

2.ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาล สำนักงานได้มาตรฐานสุขขาภิบาล

3. จัดให้มีการบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3.1 จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ
3.2 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ด้วยวิธีมาตรฐาน
3.3 มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ในห้องปฎิบัติการ
3.4 จัดให้มีการบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3.5 จุดบริการน้ำดื่มหัวก๊อกและตู้น้ำดื่ม อยูในสภาพดี สะอาด ฯ

หมวดที่ 7 INNOVATION การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้าน GREEN

 

หมวดที่ 8 NETWORK การสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN

 

หมวดที่ 9 CARBON FOOTPRINT การคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก