โครงสร้างงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

บุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

นายวิทยา แหลมทอง

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7590

นางสาวกันยกร จริตศรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ (ภายใน) 7588

นางสาวณัชลิดา แสนปราโมทย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ (ภายใน) 7589

นางสาวลัทธวรรณ ชื่นชม

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ (ภายใน) 7588

นายนิติรุจน์ กุลวิไชยศักดิ์

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

(บุคลากรในสังกัด 18 อัตรา)

โทรศัพท์ (ภายใน) 7591

นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

หัวหน้าหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

(บุคลากรในสังกัด 4 อัตรา)

โทรศัพท์ (ภายใน) 7591


นายพิริยะ นามเสถียร

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

(บุคลากรในสังกัด 6 อัตรา)

โทรศัพท์ (ภายใน) 7592

นายทำนอง สแบงบาล

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

(บุคลากรในสังกัด 23 อัตรา)

โทรศัพท์ (ภายใน) 7570,1000

นายจีรกฤช เพ่งพิศ

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

(บุคลากรในสังกัด 16 อัตรา)

โทรศัพท์ (ภายใน) 4000

นางบีรญา หัสครบุรี

หัวหน้าหน่วยบริหารสถานที่

(บุคลากรในสังกัด 12 อัตรา)

โทรศัพท์ (ภายใน) 7568