โครงสร้างงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายวิทยา แหลมทอง

   หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7590

นางสาวกมลวรรณ จริตศรี

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7588

นายพิริยะ นามเสถียร

   หน.หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  (บุคลากรในสังกัด 7 อัตรา)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7592

นายศิษฏ์ ณัฐเศรษฐสกุล
หัวหน้าหน่วยบริหารสถานที่

  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ชำนาญการ)

  โทร. 7568

 นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

   หน.หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

  (บุคลากรในสังกัด 4 อัตรา)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7593

นายทำนอง แสบงบาล

   หน.หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

  (บุคลากรในสังกัด 23 อัตรา)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7570

นายจีรกฤช  เพ่งพิศ

  หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

  (บุคลากรในสังกัด 17 อัตรา)

นายธิระยุทธ อักษรกูล

   หน.หน่วยซ่อมบำรุง

  (บุคลากรในสังกัด 18 อัตรา)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7591