โครงสร้างงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

บุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายวิทยา แหลมทอง

   หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7590

นางสาวกมลวรรณ จริตศรี

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7588

นางสาวณัชลิดา แสนปราโมทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ (ภายใน) 7588

นางสาวลัทธวรรณ ชื่นชม
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ (ภายใน) 7588

นายนิติรุจน์ กุลวิไชยศักดิ์
หน.หน่วยซ่อมบำรุง
(บุคลากรในสังกัด 18 อัตรา)
โทรศัพท์ (ภายใน) 7591

นายศิษฏ์ ณัฐเศรษฐสกุล
หัวหน้าหน่วยบริหารสถานที่
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ชำนาญการ)
(บุคลากรในสังกัด 10 อัตรา)
โทร. 7568

นายจีรกฤช  เพ่งพิศ

  หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ

  (บุคลากรในสังกัด 16 อัตรา)

นายทำนอง แสบงบาล

   หน.หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

  (บุคลากรในสังกัด 23 อัตรา)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7570

นายพิริยะ นามเสถียร

   หน.หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  (บุคลากรในสังกัด 6 อัตรา)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7592

 นายนพเมศฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

   หน.หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

  (บุคลากรในสังกัด 4 อัตรา)

  โทรศัพท์ (ภายใน) 7593