สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2561

ส่วนที่  1  การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน
2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน

ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยดี