ส่วนที่  1  การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน

ส่วนที่ 2 : สถานศึกษาปลอดภัย