ปริมาณน้ำเสีย 2561

ปริมาณน้ำเสีย 2560

ปริมาณน้ำเสีย 2559