Resorce Management

 Physiscal Structure โครงสร้างทางกายภาพ

 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
 อาคารปฏิบัติการและวิจัย
 อาคารพรีคลินิก

 

 Resouse Management Committee คณะกรรมการ

 

 คณะกรรมการบริหารงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์พลังงาน
 คณะกรรมการด้านสวัสดิภาพและสิ่งแวดล้อม
 คณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 คณะกรรมการอำนวยการป้องกัน บรรเทา อัคคีภัย และสาธารณภัย

 

 Project โครงการ

 

 พัฒนาห้องมาตรฐาน ISO 17075 เพื่อการสอบเทียบเครื่องมือ
 ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์/ทันตกรรม
 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 การสอบเทียบเครื่องมือ
 การปรับปรุงภูมิทัศน์

 

 Maintenance ตารางการบำรุงรักษา

 

 ยูนิตทันตกรรม
 ระบบลิฟท์/บันไดเลื่อน
 ระบบไฟฟ้าประจำอาคาร
 ระบบปรับอากาศ
 ระบบไฟสำรอง
 ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
 ระบบน้ำ
 etc