การทิ้งขยะ สรุปรวม ปี 2561

การทิ้งขยะ ม.ค. - มิ.ย. ปี 2561

การทิ้งขยะ 2560

การทิ้งขยะ 2559