ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

Read more

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสร์มหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร (ปี3-6) จากกองทุน ศ.อิศระ – ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสร์มหิดล

Read more

Student Research Competition 2019 On Friday 7th June 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301,302,305-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Read more

“MU ASEAN+3 Mobility Program 2019” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.Osaka University ประเทศญี่ปุ่น วันที่และค่าใช้จ่าย : วันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2562 (2 สัปดาห์)/ค่าใช้จ่ายคนละ 30,000 บาท 2.Pusan National University สาธารณรัฐเกาหลี วันที่และค่าใช้จ่าย : วันที่ 24 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562 (3 สัปดาห์)/ค่าใช้จ่ายคนละ 25,000 บาท 3.Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่และค่าใช้จ่าย : วันที่ 28 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 (2 สัปดาห์)/ค่าใช้จ่ายคนละ…

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังความคิดเห็นจาก บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ในกิจกรรม Exit Interview (Part I)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา : 08.30 – 10.30 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Read more

การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 6 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน : การดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โถงข้างศูนย์อาหาร M Dent

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน วันเวลาที่เริ่มงาน : ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 สถานที่ : ณ โถงข้างศูนย์อาหาร M Dent

Read more

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรโครงการร่วมระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561

View Fullscreen

Read more

ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ประจำปี 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา]

Read more