โครงการ International Admission School Fall 2020

โครงการ International Admission School Fall 2020   ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Korea University ในโครงการ International Admission School Fall 2020 โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้   ผู้สนใจศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตร ค่าใช้จ่ายและสาขาที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยตรง ได้ที่ http://graduate2.korea.ac.kr/ ภายในวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2563 และสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563   ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุน Korean Government Scholarship Program หรือ ทุน Global Korea Scholarship (GKS) จากสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ที่ http://www.studyinkorea.go.kr

Read more

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2563

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2563   สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2563 ไม่จำกัดสาขา เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส   ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships และสมัครโดยตรงได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.พ. 63

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship   ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship แก่นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพหรือปริญญาเอก ในเดือนตุลาคม ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัย Hakkaido University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยมและต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผลงานหรือหัวข้อการวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ในระดับสากล โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ตามเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ https://www.global.hokudai.ac.jp   เอกสารประกอบการสมัคร 1. Application for Hokkaido University President’s Fellowship (Form1) 2. หนังสือให้ความยินยอมจากคณบดี (Letter of Consent) 3. หนังสือรับรองจากคณบดี (A Letter of Recommendation) 4. ใบรับรองผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วย) 5. หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น 6. สำเนาหนังสือเดินทาง…

Read more

โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020)

โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020)   โครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (AsTW 2020) ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย จะจัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2020 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/

Read more

โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2020 / Fall 2020

โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2020 / Fall 2020   โครงการ Waseda University Exchange Program Spring 2020 / Fall 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำกัดจำนวน 1 คน ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมบัติ และรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ : https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน…

Read more