กิจกรรมของภาควิชาเภสัชวิทยา มี 3 ด้าน ด้วยกัน คือ

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพิเศษ และรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาเภสัชวิทยา

 

 

 

กิจกรรมวิชาการ

 

 


 

 

อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
เสนอผลงาน เรื่อง “B-blocker effects on mesenchymal stem cells derived from periodontal ligament”
ในงานประชุมวิชาการ The International Association for Dental Research (IADR) 2019
ณ ประเทศแคนาดา วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562


 

 

อ.ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์
เสนอผลงาน เรื่อง “A Linkage between TNF-alpha and Cancer through an ISG15 Induction”
ในงานประชุมวิชาการ The International Association for Dental Research (IADR) 2019
ณ ประเทศแคนาดา วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ เสนอผลงานเรื่อง
“Alveolar Bone Destruction by Autoimmune Antibodies Against Keratin-6 Peptide in Periodontitis”
ในงานประชุมวิชาการ SEA-IADR 2018/32nd Annual Meeting Southeast Asian Division (IADR-SEAADE)
ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 11-14 กันยายน 2561


 

 

อ.ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์
เสนอผลงาน เรื่อง “The signaling pathway of TNF- alpha induced ISG15 up-regulation”
ในงานประชุมวิชาการ IDCMR ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
โดยได้รับรางวัล “3rd Place award” for Oral Presentation


 

 

อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ เสนอผลงาน เรื่อง
“Characterization of cell occupying pulp space of ectopically transplanted human teeth in rodents”
ในงานประชุมวิชาการ อบทท. ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
โดยได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักวิจัยทั่วไป)


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ได้รับรางวัลบุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560
และรางวัลบุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด ประจำปี 2561
ในพิธีมอบรางวัล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ได้รับรางวัลผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดในรอบ 5 ปี และนักวิจัยที่มีค่า h-index สูงสุด
ในพิธีมอบรางวัล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561


 

 

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 (3rd Place Undergraduate Poster Award)

เรื่อง In Vitro Evaluation of Local Antibiotic Delivery by a Fibrin Hydrogel

โดยมี อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์, ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว

และ ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

สาขาทันตแพทยศาสตร์องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 15

จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560

 


 

 

อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง “A hydrogel for pulp tissue engineering”
จัดโดย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม B5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560


 

 

อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ ดีอย่างไร?”
ในโครงการ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดบุหรี่ 100%”
ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “Diabetes and oral care”
ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “Health promotion and disease prevention for people with diabetes in the era of Thailand 4.0”
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560


 

 

อ.ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว
นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
” Cysteinyl Leukotriene Receptor Antagonists Suppress the Growth and Induce
Cell Death in Human Glioblastoma”
ในงานประชุมวิชาการ Illustrious Issues in Pharmacology
ณ ศูนย์ประชุมบางแสน เฮอริเทจ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560


 

 

อ.ทพ.กฤษฏิ์ รัตนวรรณสกุล
นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
” High Oxidative Stress and PDGF-BB Levels in Thalassemia Patients Negatively Affect Cultured Endothelial Cells: A Preliminary Study”
ในงานประชุมวิชาการ Illustrious Issues in Pharmacology
ณ ศูนย์ประชุมบางแสน เฮอริเทจ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560


 

 

อ.ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
“Platelet inhibition by inhaled nitrite in healthy volunteers and beta-thalassemia/haemoglobin E patients”
ในการประชุม ASCEPT-MPGPCR Joint Scientific Meeting
ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2559


 

 

อ.ทพ.กฤษฏิ์ รัตนวรรณสกุล นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
“Effects of platelet-derived growth factor-BB and its association in antiproliferative effect of sera from thalassemia patients on pulmonary artery endothelial cells”
ในการประชุม ASCEPT-MPGPCR Joint Scientific Meeting
ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2559


 

 

อ.ดร.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
“Stem cell factor : a promising chemokine for acceleration of pulp regeneration”
ในการประชุม Pulp Biology and Regeneration Symposium (PBRG) 2016
ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24-29 มิถุนายน 2559


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559
โดยเป็นผู้วิจัยที่มีค่า h-index สูงสุด

ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

 

Dr.Kiyoshi Kikuchi
นักศึกษาหลักสูตร Molecular Pharmacology Postdoctoral Research Training Program
ได้รับรางวัล Poster Award Winner
ในการประชุม The 14th Mae fah Luang Annual Research Conference in Dermatology and Aesthetic Dermatology : New Frontier in Aesthetic Dermatology and Cosmetic Surgery ASEAN 2016 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ร่วมพิธีปิดโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559


 

 

Thai science camp ครั้งที่ 8 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
องค์ประธานมูลนิธิ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2559


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา โดย รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน Citizen Day 2015 
โดยให้ความรู้ เรื่อง “โรคในช่องปากและการดูแลทันตสุขภาพ” 
และร่วมจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยาได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ชื่อ Ms.Oike kae จาก Osaka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

วันที่ 2-11 ก.พ. 58 ศึกษาดูงานวิจัยต่างๆ ภายในคณะฯ


 

 

วันที่ 6 ก.พ. 58 ภาควิชาฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการสาธิตวิธีชงชาแบบญี่ปุ่น


 

 

น.ส.พรเพ็ญ ดารารัตน์ นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 
“Improved Health & Quality of Life Through Optimal Oral Health”
ในการประชุม The 9th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) 

ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2557


 

 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของภาควิชาเภสัชวิทยา
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557


 

 

งานบริการวิชาการให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านรายการเพื่อฟันที่คุณรัก
อ.ภก.จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง เรื่อง “ข้อพึงระวังเมื่อท่านใช้ยา”
อ.ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว เรื่อง “ยาแก้อักเสบคืออะไร”
อ.ภญ.วรัมพร ลัมประเสริฐ เรื่อง “เลือกยาแก้ปวดให้ตรงกับอาการ”


 

 

รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ 
ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติโดยเป็นผู้วิจัยหลักสูงที่สุด
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Applied Pharmacology”
ในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 
รับรางวัลบุคคลต้นแบบ MU Brand Ambassador ในด้าน Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 45 ปี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 
เสนอผลงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๘๑
เรื่อง “การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะกับเปปไทต์ขนาดเล็ก สำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบชนิดลุกลาม”
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 
ได้รับเชิญไปร่วม Workshop จัดโดย COACH2013 เรื่อง CAREER BUILDING For Women in Science
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2557


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ รับมอบดอกไม้จากท่านคณบดี 
ในโอกาสได้รับรางวัลในการเสนอผลงานในงาน
The 72nd Annual Meeting of the Japanese Cancer Association
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย 
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


 

 

งานบริการวิชาการ ความรู้เรื่องยาสีฟันสำหรับประชาชน ผ่านรายการกระจกหกด้าน 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เดือนตุลาคม 2556


 

 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย

ในหัวข้อ “สมุนไพรกับอนามัยในช่องปาก” ในการประชุมวิชาการ

เรื่อง การปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

 

Posterdiscussion and presentation at Pulp Biology and Regneration Group Symposium in 
San Francisco, USA – March 24th-26th, 2013.


 

 

อ.ดร.สิรดา ศรีหิรัญ ควบคุมกิจกรรมนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 สาธิตการเตรียมยาสีฟันในงาน เพื่อฟันที่คุณรัก 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555


 

 

ขอแสดงความยินดีที่ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ศรัญญา ตันเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Science ได้รับการจดสิทธิบัตร นานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ผลงานวิจัย เรื่อง Periodontal-Disease-Specific Peptide


 

 

รศ.ดร.ศรัญญา ตันเจริญ นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 
ในงาน Pure and Applied Chemistry Conference 2012 
ณ โรงแรม The Impress จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2555


 

 

นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ รศ.ดร. ศรัญญา ตันเจริญ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Secondhand smoke affects periodontal wound healing capacity and precedes systemic manifestations” 
ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10 และได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภท Undergraduate Student Oral Presentation Competition จากองค์กรผู้บริหา
รคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อบทท.) ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554 
ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมในงาน มหิดลวิชาการ’54 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2554


 

 

รศ.ดร.ศรัญญา ตันเจริญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์และนวัตกรรม 
และนำเสนอผลการประชุมในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช 
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sisaketedu1.go.th


 

 

เสวนาภาควิชาเภสัชวิทยา เรื่องการจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ วิทยากรรับเชิญ ศ.ทพญ. จีรพันธ์ พันธ์วุฒิกร 
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3 วันที่ 3 มิถุนายน 2554


 

 

กิจกรรม Journal Club เรื่อง Analgesics & NSAIDs โดย รศ. เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ 
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554


 

 

คณะกรรมการ SAR จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมผลงานด้านการวิจัย ของภาควิชาเภสัชวิทยา 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553


 

 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Integration of bioscience for innovative ในงานประชุมวิชาการ Mahidol-Kyoto Universities International Symposium ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553


 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ การเตรียมยาสีฟัน ในงานกิจกรรม เพื่อฟันที่คุณรัก 
เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า


 

 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Autoimmune in periodontitis ในงานประชุมวิชาการ 
I WADARE scholarship foundation project in 2010 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 29 กันยายน 2553


 

 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Green tea extract supplement inhibits HMGB1 release in rats exposed to cigarette smoke

ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2553


 

 

รับมอบประกาศเกียรติคุณจากท่านอธิการบดี ในงาน 41 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ 2 มีนาคม 2553


 

 

ภาควิชาฯ จัดงานต้อนรับ Governing Body Members of University Dental College and University of Dhaka

จากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ วันที่ 26 ก.พ. 2553


 

 

The IX th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics (CPT 2008), 
Quebec City, Canada


 

 

ภาควิชาจัดงานต้อนรับ Dr.Yuko Nawa จาก Sapporo Medical University, Hokkaido, Japan
วันที่ 3 ธ.ค. 2552


 

 

ภาควิชาจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยา” โดย ภญ.ดร. ยุพิน ลาวัลย์ประเสริฐ 
วันที่ 2 ธ.ค. 2552


 

 

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “วันวิจัย ทันตฯ มหิดล” วันที่ 11 พ.ย. 2552

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment