ระดับปริญญาเอก

– ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  (อัพเดท 21/1/62)

– ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

   ระดับปริญญาโท (แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร)

 

   หลักสูตรนานาชาติ

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (อัพเดท 24/8/61)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (จานวน 9 วิชาเอก)

– วิชาเอกทันตกรรมชุมชน (อัพเดท 13/9/61)

– วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (อัพเดท 24/8/61)

– วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป (อัพเดท 24/8/61)

– วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก (อัพเดท 13/9/61)

– วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อัพเดท 24/8/61)

– วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อัพเดท 24/8/61)

– วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (อัพเดท 24/8/61)

– วิชาเอกทันตกรรมสาหรับเด็ก (อัพเดท 24/8/61)

– วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ (อัพเดท 24/8/61)

 

  หลักสูตรปกติ

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (อัพเดท 24/8/61)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ  (อัพเดท 24/8/61)

 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

(หลักสูตรนานาชาติ) (อัพเดท 13/9/61)

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (จำนวน 9 วิชาเอก)

– วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป

– วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก

– วิชาเอกปริทันตวิทยา

– วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

– วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

– วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ

– วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์

– วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว

– วิชาเอกทันตกรรมสาหรับเด็ก

 

  หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

– สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

– สาขาทันตกรรมจัดฟัน

– สาขาทันตกรรมทั่วไป

– สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก

– สาขาปริทันตวิทยา

– สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

– สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

– สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

– สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

– สาขาทันตกรรมหัตถการ

การสมัครเข้าศึกษา