วิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ทันตวัสดุ การพัฒนายาจาก
พืชสมุนไพร
งานวิจัยอณูเภสัชวิทยา/
อณูชีววิทยา
งานวิจัยเภสัช
วิทยาคลินิก
ผลงานวิจัยตีพิมพ์

 

 

การพัฒนายาจากพืชสมุนไพร

ภาควิชาดำเนินโครงการวิจัยที่เน้นการนำพืชสมุนไพรมาทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแล้วพัฒนา สู่ผลิตภัณฑ์ผลงานตามโครงการวิจัยที่ดำเนินไปแล้ว/กำลังดำเนินการ เช่น

 

พ.ศ.2555-2556
ทุนมูลนิธิเวชดุสิต เรื่อง “การศึกษาผลและกลไกของการออกฤทธิ์ของสารไซยานิดิน -3- กลูโคไซด์ สกัดจากข้าวหอมนิลที่ปลูกในประเทศไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ… ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การศึกษาผลของน้ำพริกต่อการหลั่งของสารเอชเอ็มจีบีวันและการแสดงออกของอนุมูลอิสระในหนูที่ได้รับควันบุหรี่”
ผู้รับผิดชอบโครงการ… ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ทุนมหาวิทยาลัยคาโกชิมา เรื่อง “Efficacy of a novel, natural extract on the leptin deficient mouse”
ผู้รับผิดชอบโครงการ… ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2553
ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสารสกัดชาเขียวสำหรับใช้ในช่องปากเพื่อเสริม การรักษาโรคปริทันต์” (โครงการต่อเนื่อง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ.. รศ.วนิดา แสงอลังการ / รศ.สุภาณี รัศมีมาศเมือง

ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การศึกษาประโยชน์ของน้ำพริกในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสโดยควันบุหรี่”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

พ.ศ.2552
ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสารสกัดชาเขียวสำหรับใช้ในช่องปากเพื่อเสริมการรักษาโรคปริทันต์”
ผู้รับผิดชอบโครงการ…รศ.วนิดา แสงอลังการ / รศ.สุภาณี รัศมีมาศเมือง

 

ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“Development of product for inhibiting halosis from some herbs in Labiatae”
ผู้รับผิดชอบโครงการ….รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

 

พ.ศ.2549
“Effect of Cha-em Thai mouthwash on salivary levels of mutans streptococcs and total IgA”
ผู้รับผิดชอบโครงการ….รศ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment