เว็บไซต์เก่า

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

แนะนำคลินิกทันตกรรมพิเศษ

 

ความมุ่งหมาย

คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคลินิกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาแบบทันตกรรมพร้อมมูล อย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการ มีมาตรฐาน ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ประทับใจ และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ดังมีคำขวัญว่า

“ยึดมั่นความปลอดภัย ใส่ใจผู้รับบริการ มาตรฐานคู่คุณธรรม”

 


หน้าที่และความรับผิดชอบ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
มีหน้าที่หลัก คือ ให้บริการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ยินดีเข้ารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ โดยเปิดทำการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

 

การบริการ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ เป็นสถานที่ที่ให้การรักษาโดยคณาจารย์ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก


บริการพิเศษ

1. สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ยกเว้น American Express, Debit , Japan Credit Bureau (JCB)

2. รับบริการรักษาพยาบาลเครือข่าย

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ประกันสังคม
  • จ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ: เบิกค่ารักษาได้ บางส่วน ตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด