เว็บไซต์เก่า

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเวชระเบียน

แนะนำหน่วยเวชระเบียน

 

หน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้มารับบริการทางทันตกรรม การตรวจสอบลงทะเบียนสิทธิผู้ป่วย การจัดการเกี่ยวกับเวชระเบียนทั้งในรูปแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ และประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมจัดทำสถิติรายงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบริการผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการ การเรียนการสอน การบริหาร และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

 

การบริการ

1. รับลงทะเบียนผู้ป่วยนอกใหม่

2. รับลงทะเบียนคัดแยกอาการผู้ป่วยนอกเก่า

3. บริการตรวจสอบและลงทะเบียนสิทธิผู้ป่วย

4. ลงทะเบียนผู้ป่วยใน

5. บริการตรวจสอบแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติผู้ป่วย

6. บริการยืม-คืนเวชระเบียน

7. การสแกนและนำข้อมูลเวชระเบียนเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. บริการสถิติ และข้อมูลเวชระเบียนเพื่อการศึกษาวิจัย