INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเวชระเบียน

แนะนำหน่วยเวชระเบียน

 

หน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้มารับบริการทางทันตกรรม การตรวจสอบลงทะเบียนสิทธิผู้ป่วย การจัดการเกี่ยวกับเวชระเบียนทั้งในรูปแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ และประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมจัดทำสถิติรายงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบริการผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการ การเรียนการสอน การบริหาร และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

 

การบริการ

1. รับลงทะเบียนผู้ป่วยนอกใหม่

2. รับลงทะเบียนคัดแยกอาการผู้ป่วยนอกเก่า

3. บริการตรวจสอบและลงทะเบียนสิทธิผู้ป่วย

4. ลงทะเบียนผู้ป่วยใน

5. บริการตรวจสอบแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติผู้ป่วย

6. บริการยืม-คืนเวชระเบียน

7. การสแกนและนำข้อมูลเวชระเบียนเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. บริการสถิติ และข้อมูลเวชระเบียนเพื่อการศึกษาวิจัย