เว็บไซต์เก่า

Chlorhexidine Mouthwash 0.12%

Non Latex Dental Dam 6″ X 6″

ชุดตรวจจุลินทรีย์ในช่องปาก (MU-test kit)

Zinc Oxide with Acetate 1%

Zinc Oxide

Xylene

Tincture Iodine 1.5%

Thymol 0.1%

Talbot’s Solution

Surgical Ointment