เว็บไซต์เก่า

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากโรงเรียนสุพิชญาและโรงเรียนในเครือเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ