INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยเภสัชกรรม

หน่วยเภสัชกรรม

แนะนำหน่วยเภสัชกรรม

 

วางแผน จัดการและดำเนินงานด้านการบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ (งานจ่ายยา , งานคลังยา และงาน ธุรการ) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ ผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์