เว็บไซต์เก่า

หน่วยเภสัชกรรม

หน่วยเภสัชกรรม

แนะนำหน่วยเภสัชกรรม

 

วางแผน จัดการและดำเนินงานด้านการบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ (งานจ่ายยา , งานคลังยา และงาน ธุรการ) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ ผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์