เว็บไซต์เก่า

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

แนะนำคลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

 

คลินิกปริทันตวิทยา

คลินิกปริทันตวิทยาเป็นคลินิกที่ให้บริการรักษาโรคปริทันต์อักเสบซึ่งเป็นโรคที่มีการอักเสบ ของอวัยวะปริทันต์ (เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน) รวมถึงการรักษา ทางทันตกรรมรากเทียม แก่ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบทั่วไปและที่มีโรคทางระบบร่วมโดยอาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา นักศึกษาหลังปริญญาสาขาปริทันตวิทยา การรักษาประกอบด้วยการสอนอนามัยช่องปากให้แก่ผู้ป่วยให้สามารถทำความสะอาดช่องปาก ได้ดีด้วยตนเอง การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน การแก้ไขสาเหตุร่วมในการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ การแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์ด้วยการทำศัลยกรรมปริทันต์วิธีต่างๆ เช่น การตัดแต่งเหงือก การตัดแต่งกระดูก การปลูกถ่ายกระดูกเทียม การปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน ด้วยเครื่องมือ วัสดุและวิธีการที่ทันสมัย