เว็บไซต์เก่า

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมเด็ก


แนะนำคลินิกทันตกรรมเด็ก

คลินิกทันตกรรมเด็กให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองปี ทั้งการรักษาและการป้องกันโรคในช่องปาก ด้วยบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างปลอดภัย ตามหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทย์ศึกษาต่อเฉพาะทางทันตกรรม สำหรับเด็ก ทันตแพทย์ผู้ผ่านการศึกษาเฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมและนักเรียน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้บริการในระบบการเรียนการสอนและระบบบริการ โดยมีการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจของผู้รับบริการ