เว็บไซต์เก่า

หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

แนะนำหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

 

ศูนย์ประสานสิทธิ์ และผู้ป่วยสัมพันธ์

ศูนย์ประสานสิทธิ์ และผู้ป่วยสัมพันธ์ เป็นเคาน์เตอร์บริการประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ หน่วยเวชระเบียน และหน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม