เว็บไซต์เก่า

หน่วยคลังผู้ป่วย

หน่วยคลังผู้ป่วย

หน่วยคลังผู้ป่วย

หน่วยคลังผู้ป่วย มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเข้าคิวการรักษาผู้ป่วยในระบบการเรียนการสอน (การศึกษา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต โดยให้บริการแก่ผู้ป่วย , นักศึกษาทันตแพทย์ , อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการเรียนการสอน(การศึกษา) ทั้งหมด