เว็บไซต์เก่า

Open House Dent Mahidol 2018 (เปิดบ้านทันตแพทย์มหิดล)

MU DENT faculty of dentistry

Open House Dent Mahidol 2018 (เปิดบ้านทันตแพทย์มหิดล)

ในวาระครบรอบ 50 ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านทันตแพทย์มหิดล “Open House Dent MU” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปีเพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทันตแพทย์ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานการแสดงนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ และการแสดงนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น