เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการขับเคลื่อนคณะฯ” ในโครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการขับเคลื่อนคณะฯ” ในโครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานแผนและงบประมาณ