INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของดให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจาก หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร, เขตบางแค (กทม.)

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของดให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจาก หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร, เขตบางแค (กทม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล