เว็บไซต์เก่า

สำหรับบุคลากร ระบบส่งงานบริการของงานสื่อสารองค์กร MUDENT CONNECT โดยใช้ USER – PASSWORD เดียวกับ E-MAIL MAHIDOL

สำหรับบุคลากร ระบบส่งงานบริการของงานสื่อสารองค์กร MUDENT CONNECT โดยใช้ USER – PASSWORD เดียวกับ E-MAIL MAHIDOL

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานสื่อสารองค์กร

ขอรับบริการได้ที่ : https://mudentconnect.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566