INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ตรวจเช็คและทดสอบระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความพร้อมใช้งาน ของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจเช็คและทดสอบระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความพร้อมใช้งาน ของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :

18 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคารพรีคลินิก และอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566