เว็บไซต์เก่า

ตรวจเช็คและทดสอบระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความพร้อมใช้งาน ของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจเช็คและทดสอบระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความพร้อมใช้งาน ของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :

18 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคารพรีคลินิก และอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566