INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รับน้องข้ามฟาก ประจำปี 2566

รับน้องข้ามฟาก ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าววันที่ 3 สิงหาคม 2566