INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ เพื่อน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ เพื่อน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 16 สิงหาคม 2566

พิธีเริ่มเวลา 08.09 น.

สถานที่ : ณ บริเวณโถง ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าววันที่ 3 สิงหาคม 2566