INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ในการทำงานทุกอย่าง ย่อมมีทั้งความสบาย และความลำบาก ยิ่งงานนั้นลำบากมากมายเพียงใด ต้องอาศัยความเพียรมากเท่านั้น

ในการทำงานทุกอย่าง ย่อมมีทั้งความสบาย และความลำบาก ยิ่งงานนั้นลำบากมากมายเพียงใด ต้องอาศัยความเพียรมากเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล