เว็บไซต์เก่า

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง Design for dental practice: An ethnographic case study of dental students in a simulation-based laboratory setting วิทยากรโดย : อ. ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง Design for dental practice: An ethnographic case study of dental students in a simulation-based laboratory setting วิทยากรโดย : อ. ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา