เว็บไซต์เก่า

เปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่องาน ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่องาน ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยตรวจสอบภายใน