เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง “อุบัติการณ์การเปลี่ยนแปลงการรับรสในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม” โดย ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง “อุบัติการณ์การเปลี่ยนแปลงการรับรสในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม” โดย ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา