เว็บไซต์เก่า

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง “อุบัติการณ์การเปลี่ยนแปลงการรับรสในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม” โดย ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง “อุบัติการณ์การเปลี่ยนแปลงการรับรสในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม” โดย ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา